1. Daire

İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim

İlkokul Müdürünün Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali / Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi

Dava, İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, ilkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının yöneticilik görevinin 652 Sayılı KHK’nın geçici 10.maddesi gereği sona erdiği, idarenin bu konuda bir takdir yetkisinin olmayıp bağlı yetki içinde olduğu, ayrıca Danıştay kararıyla düzenleyici işlem hükmünün eksik düzenleme sebebiyle hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmuş olması, doğrudan bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilmiş bireysel işlemlerin de mahkeme kararına gerek kalmaksızın iptalini gerektirmediği gibi, davacının da doğrudan önceki okuluna Müdür olarak görevlendirilmesi sonucunu doğurmadığı, davacının Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 66 puan ile değerlendirilerek başarısız sayılmasına dair işlemi davaya konu etmediği, bu işlemin kesinleştiği, 75 puanın altında puan alan eğitim kurumu yöneticilerinin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı ve tercihte bulunmaları gerektiğine dair duyuru kapsamında davacının tercihte bulunmadığı dikkate alındığında, Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan davacının branşına uygun olarak İlkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atanmasına dair işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.