11. Hukuk Dairesi

Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Her 3 Yılda Bir Protezinin Değiştirilmesi Gerektiğinden Protez Bedellerinin Ödenmesi Gerekir

Dava, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklandığından TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu; TTK 4, 5,16.m. gereği ticari dava olduğundan avans temerrüt faizi yürütüleceği; ömür boyu protez kullanması gereken davacının, her 3 yılda bir protezinin değiştirilmesi gerektiğinden, protez bedellerinin ödenmesi gerektiği, ilk protezin takıldığı tarihten itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verileceği.

Limited Şirket Ortaklarına Kar Payı Dağıtılabilmesi İçin Ortaklar Kurulunca Bir Kararın Alınması Gerekmektedir

Limited şirketlerde şirketin kâr elde etmiş olması, kendiliğinden limited şirket ortağına kâr payı talep etme yetkisi vermeyecektir. Şirket ortaklarına kâr payı dağıtılabilmesi için, öncelikle ortaklara kâr payı dağıtılması yönünde ortaklar kurulunca bir kararın alınması gerekmektedir. Somut uyuşmazlıkta bilirkişi kurulunca yapılan tespitler ile kâr payı dağıtımına yönelik ortaklar kurulu kararının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu yönde alınmış bir karar olmadan mahkemenin ortaklar kurulu yerine geçerek ortağa kâr payı vermesi mümkün değildir.

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesinde Teminat Altına Alınan Makinenin Gördüğü Zararın Tespitinde Eksik İncelemeye Dayalı Karar

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan makinenin (TBM) tünel çalışması sırasında sular altında kaldığını, meydana gelen zararının tereddüte mahal vermeyecek şekilde tespiti gereklidir. Bu hususta, gerektiğinde mahallinde keşif yapılması ve işin uzmanından oluşan yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken, davacı/başvuru sahibinin sunduğu faturaların içeriği hususunda değerlendirme yapılmaksızın sonuca varılması doğru olmamış, eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir. Ayrıca, hükmedilecek vekalet ücretinin davacı/başvuru sahibi yönünden de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biri tutarında olması gerekirken, davacı/başvuru sahibi lehine AAÜT’ne göre asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan tam vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Davası / Ticari Kredinin Erken Kapatılması Nedeniyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücreti

Banka’nın hangi oranda erken kapama komisyonu uyguladığı ve bunun nasıl hesaplandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranları sorulmak suretiyle davalı Banka’nın uyguladığı erken kapama komisyonu oranının ve buna göre tahsil edilen erken kapama ücretinin fahiş olup olmadığı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Kimlik Bilgileri Tespit Edilmeden Yetkisiz Kişiye Teslim (Kargoda Kaybolan Eşya), Ağır Kusur Oluşturduğundan Genel Zamanaşımına Tabidir

Dava konusu telefonların gerekli kimlik bilgileri tespit edilmeksizin alıcıya değil yetkisiz kişiye tesliminin davalı çalışanlarının ağır kusurunu oluşturması, eşya taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zayi olmuşsa taşıyıcının mesuliyetinin bir yıllık müruruzamana tabi olmayıp, genel zamanaşımı süresine tabidir.