3. Hukuk Dairesi

Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Vermiş Olduğu Güvence Bedelinin Enflasyon Karşısında Değerini

Davalının Doğalgaz Abonman Sözleşmesi Başında Verdiği Güvence Bedeli Değerini Kaybetmemesi İçin Hesaplanacak Faiziyle Hüküm Altına Alınmalı

Davalının doğalgaz abonman sözleşmesi başında vermiş olduğu güvence bedelinin enflasyon karşısında değerini kaybetmemesi için ortalama faiz getiren bir banka hesabına yatırılması gereken tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile bulunacak miktarın hüküm altına alınması gerekir.

Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer ile İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi

Stand Kiralama Sözleşmesi Nedeniyle Davacının Kiraladığı Yer İle İlgili Ruhsat Alamaması Nedeniyle Tahliyesi ve Uğradığı Zararın Tazmini

Dava, taraflar arasındaki stand kiralama sözleşmesi nedeniyle davacının kiraladığı yer ile ilgili olarak ruhsat alamaması nedeniyle tahliyesi ve bu nedenle uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini istemlerine ilişkindir. Mahkemece davacı-kiracı tarafından yapılan imalatların hangisinin zorunlu ve faydalı masraflar, hangilerinin lüks masraflar olduğunun belirlenmesi, zorunlu ve faydalı imalatların imal tarihleri itibariyle değerleri, yıpranma durumları belirlenerek bu bedellerin hüküm altına alınması gerekirken, eksik inceleme ile faydalı ve zorunlu imalat bedellerine yönelik olarak red kararı verilmesi doğru olmamış hükmün bozulması gerekmiştir.

Kira Sözleşmesinde Şerhe İlişkin Hüküm Varsa Kiracının Şerh Başvurusunda Bulunabilmesi İçin Noterde Düzenlenmesi ya da Onaylanması Gerekir

Kira sözleşmesinde, sözleşmenin şerhine ilişkin hüküm bulunması halinde malikin başvurusu olmadan kiracının kira sözleşmesinin şerh edilmesi amacıyla başvuruda bulunabilmesi için kira sözleşmesinin noterde düzenlemiş ya da sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmış olması gerekir. Somut olayda ise kira sözleşmesi adi yazılı şekilde düzenlenmiş ve noterce imza onayı yapılmamış olup sadece aslına uygun olduğuna dair suret onayı yapılmıştır. Bu şekilde kira sözleşmesinin, kiracı tarafından tapuya şerh edilmesi doğru olmadığından şerhin terkinine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Gayri Resmi Birliktelikten Doğan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesidir

Taraflar gayri resmi şekilde bir araya gelmiş olup, bu durumda nişandan ve yasal olarak korunması gereken bir birliktelikten söz edilmesi mümkün değildir. Dosya kapsamından tarafların nişanlanmadıkları anlaşıldığına göre, taraflar arasındaki ilişkinin aile hukuku prensiplerine göre değil, borçlar hukuku kurallarına, özellikle de haksız eyleme ilişkin hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlığın Aile Mahkemesi’nin görevine girmediği düşünülerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın esası hakkında hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Kaçak Elektrik Kullanılmasından Dolayı Tahakkuk Eden Faturanın İptaline İlişkin Uyuşmazlık Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerekir

Abonesiz saatsiz elektrik enerjisi kullanıldığı tespit edilmekle, davalının kaçak elektrik kullandığının dosya kapsamı ile sabit olduğu, davalının 6502 sayılı Yasada tanımlı tüketici olmadığı taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında kalmadığı anlaşılmaktadır. Davacı ile davalı arasındaki ilişki abonelik sözleşmesinden kaynaklanmamakta olup, davada Tüketici Yasası değil genel hükümler uygulanacaktır. Bu durumda ihtilafa tüketici hakem heyetinin bakma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.