DANIŞTAY KARARLARI

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinde verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerinin incelenip karara bağlandığı Danıştay kararlarının yer aldığı forum.

İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları

Dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun verdiği kararların yer aldığı forum.
0
0
0
Konular
0
Mesajlar
Yok

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları

İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının veya Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları (konusuna göre) incelenerek Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen kararların yer aldığı forum.
11
11
11
Konular
11
Mesajlar

Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları

Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarının veya Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları (konusuna göre) incelenerek Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen kararların yer aldığı forum.
3
3
3
Konular
3
Mesajlar

İdare ve Vergi Daireleri Kararları

İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince; vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince verilen kararların yer aldığı forum.
54
56
54
Konular
56
Mesajlar
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.

Yargı Kararları Uygulama

Android Uygulama