Avukatın Takip Kesinleştiği Halde Haciz ve Haczedilen Malların Satışını Talep Etmeyerek Haczin Kalkmasına Sebebiyet Vermesi

Avukatın Takip Kesinleştiği Halde Haciz Talep Etmeyerek Tahsili Geciktirip Haczedilen Malların Satışını Talep

Karar Künyesi ve Özeti

Esas No: 2018/6493
Karar No: 2018/9624
K. Tarihi: 12/12/2018

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Avukat olan sanığın, katılan şirketin vekilliğini yaptığı bir kısım icra dosyalarında takipler kesinleştiği halde haciz talep etmeyerek tahsili geciktirdiği, haczedilen malların satışını talep etmeyerek hacizlerin kalkmasına sebebiyet verdiği, dosyaları işlemsiz bıraktığı, şartları oluşmasına rağmen borçlular hakkında taahhüdü ihlalden suç duyurusunda bulunmadığı, müvekkili şirketin talimatı olmaksızın […]

İçtihat Metni

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Avukat olan sanığın, katılan şirketin vekilliğini yaptığı bir kısım icra dosyalarında takipler kesinleştiği halde haciz talep etmeyerek tahsili geciktirdiği, haczedilen malların satışını talep etmeyerek hacizlerin kalkmasına sebebiyet verdiği, dosyaları işlemsiz bıraktığı, şartları oluşmasına rağmen borçlular hakkında taahhüdü ihlalden suç duyurusunda bulunmadığı, müvekkili şirketin talimatı olmaksızın hacizleri kaldırarak borcun tahsilini güçleştirdiği, takibi kesinleşen dosyalarda ihtiyati haciz teminatı olarak yatırılan paraları bir yıl süreyle almadığı, borçlulardan yapılan haciz kesintilerini dosyalarında bıraktığı, … 8. İcra Müdürlüğünün 2006/12529 sayılı dosyasına konu çekte ciranta olan şirketten çek tazminatı talep etmesi nedeniyle müvekkili şirket aleyhine dava açılmasına ve davanın kabulüyle davacı vekiline vekalet ücreti ödenmesine neden olduğu iddia edilen somut olayda; sanık hakkında soruşturma izni talebi üzerine verilen Bakanlık Olur’una ilişkin belgenin dosya içerisinde bulunmadığı gözetildiğinde, öncelikle anılan noksanlığın tamamlanması, ardından iddiaya konu icra ve dava dosyalarının onaylı birer suretinin denetime imkan verecek şekilde dosya arasına alınarak iddianamede belirtilen isnatlar yönünden ayrı ayrı irdelenip soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporları da göz önünde tutularak eylemlerin sübut bulup bulmadığı gerekçeleriyle karar yerinde tartışılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hükümler kurulması,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12/12/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir