Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Davası / Ticari Kredinin Erken Kapatılması Nedeniyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücreti

Karar Künyesi ve Özeti

Esas No: 2014/10109
Karar No: 2014/17523
K. Tarihi: 13/11/2014

Banka’nın hangi oranda erken kapama komisyonu uyguladığı ve bunun nasıl hesaplandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranları sorulmak suretiyle davalı Banka’nın uyguladığı erken kapama komisyonu oranının ve buna göre tahsil edilen erken kapama ücretinin fahiş olup olmadığı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

İçtihat Metni

Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken kapatılması nedeniyle davalı tarafından tahsil edilen erken kapama ücretinin haksız olduğu iddiasına dayalı istirdat istemine ilişkindir. Kredinin vadesinden önce kapatılması halinde Bankanın erken kapama komisyonu talep edebileceği mahkemece kabul edilmiş ise de, davalı Banka’nın hangi oranda erken kapama komisyonu uyguladığı ve bunun nasıl hesaplandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranları sorulmak suretiyle davalı Banka’nın uyguladığı erken kapama komisyonu oranının ve buna göre tahsil edilen erken kapama ücretinin fahiş olup olmadığı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru olmamıştır. (6100 S. K. m. 266)

Taraflar arasında görülen davada Eskişehir (Kapatılan) 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 03/04/2014 tarih ve 2013/55-2014/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan ticari kredi kullandığını, kredi borcunu erken kapatması nedeniyle 5.606 TL komisyon masrafı tahsil edildiğini, bu tutarın hukuka aykırı olduğunu, talep edilmesine rağmen de ödenmediğini ileri sürerek, 5.606 TL’nin ödeme tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, taraf arasındaki sözleşme uyarınca kredinin maliyetinin karşılanması halinde erken kapatılabileceğini, uygulamanın bankacılık teamüllerine uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, kredi borcunu erken kapatması nedeniyle davacının erken kapatma ücreti ödemesi gerektiği, ancak davalı bankanın erken erken kapatma nedeniyle uğradığı gelir kaybı 3.478,84 TL olduğu halde 2.127,16 TL fazlası ile 5.606 TL tahsil edildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 2.127,16 TL’nin dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken kapatılması nedeniyle davalı tarafından tahsil edilen erken kapama ücretinin haksız olduğu iddiasına dayalı istirdat istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin 15.6 maddesi, “Müşterinin bakiye borcunun vadesinden önce ödeyerek hesabını kapatması, Bankanın kabulüne bağlıdır. Bankaca kabul edilmesi halinde erken ödeme, taksit vadelerinden birinde ve ödeme vadesinde işlemiş faizin ve kalan ana paranın bankanın belirleyeceği miktarda bir erken kapama ücretiyle ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu gibi mali yükümlülüklerinin nakden ve defaten ödenmesi kaydıyla mümkündür.” hükmünü haizdir.

Anılan hükümle kredinin vadesinden önce kapatılması halinde Bankanın erken kapama komisyonu talep edebileceği mahkemece kabul edilmiş ise de, davalı Banka’nın hangi oranda erken kapama komisyonu uyguladığı ve bunun nasıl hesaplandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranları sorulmak suretiyle davalı Banka’nın uyguladığı erken kapama komisyonu oranının ve buna göre tahsil edilen erken kapama ücretinin fahiş olup olmadığı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 13.11.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir