Hemşirenin Uzman Çavuş Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Atamasının Eşinin Atama Yapıldığı İş Sınırlarında Bulunan Kendi Pozisyonuna Uygun Bir Kadroya Yapılması İstemiyle Yapmış Olduğu Başvurunun Reddi / Kurumdan Muvafakat Talebi

Hemşirenin Uzman Çavuş Eşinin Naklen Atanması Nedeniyle Ataması

Karar Künyesi ve Özeti

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ Esas No: 2017/861 Karar No: 2017/780 Karar Tarihi: 20.06.2017 Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü’nde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv.Ulş.Uzman Çavuş olarak görev yapan eşinin Afyonkarahisar İline naklen atanması nedeniyle, atamasının eşinin atamasının yapıldığı il sınırlarında bulunan kendi pozisyonuna uygun bir kadroya yapılması […]

İçtihat Metni

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas No: 2017/861

Karar No: 2017/780

Karar Tarihi: 20.06.2017

Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü’nde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv.Ulş.Uzman Çavuş olarak görev yapan eşinin Afyonkarahisar İline naklen atanması nedeniyle, atamasının eşinin atamasının yapıldığı il sınırlarında bulunan kendi pozisyonuna uygun bir kadroya yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın işlemi ile muvafakat talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen “dava konusu işlemin iptaline” dair kararın; hukuka uygun görülmüştür.

Dicle Üniversitesi Hastane Başmüdürlüğü’nde Hemşire olarak görev yapan davacının, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv.Ulş.Uzman Çavuş olarak görev yapan eşinin Afyonkarahisar İline naklen atanması nedeniyle, atamasının eşinin atamasının yapıldığı il sınırlarında bulunan kendi pozisyonuna uygun bir kadroya yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 03/06/2016 tarih ve 63454395-903/02 Sayılı işlemi ile muvafakat talebiyle Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapmış olduğu başvurunun reddine dair 08.06.2016 tarih ve 38948411-045.99 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 27/12/2016 tarih ve E: 2016/794, K: 2016/1720 Sayılı “dava konusu işlemin iptaline” dair kararın; hukuka aykırı olduğu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 41. maddesi uyarınca davacının atamasının yapılamayacağı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

Savunma verilmemiştir.

Karar veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nce, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 27/12/2016 gün ve E: 2016/794, K: 2016/1720 Sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin istinaf talebinde bulunan taraf üzerinde bırakılmasına,posta giderine karşılık yatırılmış olan avanstan artanın 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca mahkemesince ilgili tarafa re’sen iadesine, kararın taraflara tebliğine, 20.06.2017 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi. (GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİ E. 2017/861 K. 2017/780)

KARŞI OY

6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. Maddede; “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 25/6/2013 tarihi itibarıyla, bu Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanların memur kadrolarına atanacakları, bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı” hükmüne yer verilmiştir.

Olayda, davacının Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde sözleşmeli personel statüsünde hemşire olarak görev yapmakta iken 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. madde kapsamında 21.10.2013 tarihinde kadrolu statüye geçirildiği ve işlem tarihi itibariyle Kanunda öngörülen beş yıllık süreyi doldurmadığı gözetildiğinde, Kanunda yer alan açık hüküm uyarınca tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Nitekim Danıştay 5. Dairesi’nin 20.01.2016 günlü, E:2014/8437, K:2016/94 Sayılı kararı da bu yöndedir.

Bu durumda, davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve istinaf başvurusunun kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir