İş Akdinin İşverence Haksız Nedenle Feshedildiğini İddia Ederek Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Bazı İşçilik Alacaklarının Tahsili / Eksik ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar ile Hüküm Kurulması

Karar Künyesi ve Özeti

22. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/2889 Karar No: 2017/5700 Karar Tarihi: 21.03.2017 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı isteminin özeti Davacı, iş akdinin işverence haksız nedenle […]

İçtihat Metni

22. Hukuk Dairesi

Esas No: 2017/2889

Karar No: 2017/5700

Karar Tarihi: 21.03.2017

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı isteminin özeti

Davacı, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı cevabının özeti

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme kararının özeti

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

1-Bilirkişi raporunda,davacının asgari geçim indirimi alacağı hakkında, davacının evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı ve varsa kaç çocuğu olduğu araştırılmaksızın, farazi olarak evli ve 2 çocuklu olduğu kabul edilerek yapılan hesaplama hatalı olup bu rapor hükme esas alınarak hüküm kurulmuş olması bozma nedenidir.

2-Davacının Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm cetvelinde başka işverenler nezdinde geçen çalışma süreleri titizlikle tespit edilerek, bu dönemler dışlanarak hesaplama yapılmalıdır. Yine, davacının işsizlik maaşı aldığı dönemlerde fiili çalışması olmadığı açık olmakla, bu dönemlerinde tespit edilerek kıdeme esas çalışma süresinden düşülmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmiş olması bozma nedenidir.

Bu hususlar dikkate alınmaksızın ve eksik ve hatalı değerlendirmeye dayalı bilirkişi raporuna itibar ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.03.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir