Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı İptal Davası Açılması Süreleri

Karar Künyesi ve Özeti

20. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2017/4373 Karar No: 2017/8575 Karar Tarihi: 30.10.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: Dava dilekçesinde, 05.06.2015 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim planı 4 “bağımsız bölüm maliklerinin ana taşınmazın ortak giderlerine 634 […]

İçtihat Metni

20. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/4373

Karar No: 2017/8575

Karar Tarihi: 30.10.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Dava dilekçesinde, 05.06.2015 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim planı 4 “bağımsız bölüm maliklerinin ana taşınmazın ortak giderlerine 634 Sayılı KMK’nın 20. maddesindeki genel kurallar çerçevesinde katılmaları zorunludur.” hükmüne ve 634 Sayılı Kanun’un 20. maddesine aykırı olarak “yakıt için toplanan aidatın dükkanların m²’sine göre, diğer bütün giderlerin ise arsa payı oranında toplanmasına” karar alındığını, yönetim planı değişikliğinin 634 Sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca 4/5 oyla mümkün olduğunu, alınan kararla aidat yükümlülüğünün % 40 civarında arttığını, … …. A.Ş ve … … temsilen katılan şahısların kullandıkları oyların 634 Sayılı Kanun’un 31. maddesine aykırı olduğunu, kullanabilecekleri toplam oy sayısı 6 olmasına rağmen, vekalet verenlerin bütün dükkanlar bakımından oy kullandıklarını, kaldı ki vekaletnamelerinin geçerli olmadıklarını, yönetim kuruluna seçilen … toplantıya katılmadığı halde seçildiğini, divan başkanının toplantıyı yönetme yetkisi olmadan toplantıyı yönettiğini belirterek 05.06.2015 tarihli genel kurulunda” aidatların değiştirilmesine dair kararlar ile hukuka aykırı olarak alınan sair kararların iptalini istenilmiştir.

Mahkemece davanın hak düşürücü süreden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

634 Sayılı Kanun’un 5711 Sayılı Kanunla değişik 33. maddesinin birinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine oy kullanan kat malikinin karar tarihinden başlayarak bir ay, toplantıya katılmayan kat malikinin ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde 6 ay içinde iptal davası açabileceği hükme bağlanmış olup; dosyadaki bilgi ve belgelerden, 05.06.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına davacının katıldığı davayı 06.07.2015 tarihinde açtığı, Kanunda düzenlenen 1 aylık sürenin son günü olan 05.07.2015’in hafta sonu tatili pazara geldiği, HMK’nın 93. maddesinde sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, sürenin tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biteceğini düzenlediği böylece kat malikleri kurulu kararının iptali için açılan davanın bir aylık süresi içinde açıldığı anlaşıldığından; mahkemece işin esasına girilerek tarafların göstereceği deliller toplanıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine 30/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir