Tapu Tescil Davalarında Vekilliğini Üstlendiği Şikayetçi ile Aralarındaki Vekalet İlişkisi Sona Eren Davacının, Daha Sonra Şikayetçi Tarafından Açılan Boşanma Davasında Karşı Tarafın Vekilliğini Üstlenmesi Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Taraflara Hukuki Yardımda Bulunma Olarak Değerlendirilemeyeceği

Karar Künyesi ve Özeti

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 12. İDARİ DAVA DAİRESİ Esas No: 2017/236 Karar No: 2017/659 Karar Tarihi: 15.06.2017 ÖZET: Dava, daha önce vekili olduğu şikayetçi aleyhine dava takip ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından verilen kınama cezasına dair kararın onanmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı işleminin iptali istemine ilişkindir. Avukatın, aralarındaki vekalet ilişkisi sona erse dahi vekili […]

İçtihat Metni

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 12. İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas No: 2017/236

Karar No: 2017/659

Karar Tarihi: 15.06.2017

ÖZET: Dava, daha önce vekili olduğu şikayetçi aleyhine dava takip ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından verilen kınama cezasına dair kararın onanmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı işleminin iptali istemine ilişkindir.

Avukatın, aralarındaki vekalet ilişkisi sona erse dahi vekili olduğu kişi aleyhine açılan davada vekil olarak görev yapamayacağına dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığından davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline dair yerel mahkemece verilen karar isabetlidir.

İSTEMİN ÖZETİ: Davacının, daha önce vekili olduğu şikayetçi aleyhine dava takip ettiği gerekçesiyle İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından verilen kınama cezasına dair 12/10/2015 tarih ve 2015/525 Sayılı kararın onanmasına dair 08/05/2016 tarih ve E:2016/121 K:2016/347 Sayılı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; 1136 Sayılı Kanunun 38. maddesinde ve Barolar Birliği Meslek Kurallarının 36. maddesinde avukatın aynı işte menfaati zıt taraflara hukuki yardımda bulunamayacağı hüküm altına alınmışken, tapu tescil davalarında vekilliğini üstlendiği şikayetçi ile aralarındaki vekalet ilişkisi 25.06.2012 tarihinde sona eren davacının daha sonra şikayetçi tarafından açılan boşanma davasında karşı tarafın vekilliğini üstlemiş olmasının aynı işte menfaati zıt taraflara hukuki yardımda bulunma olarak değerlendirilemeyeceği açık olup, avukatın, aralarındaki vekalet ilişkisi sona erse dahi vekili olduğu kişi aleyhine açılan davada vekil olarak görev yapamayacağına dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığından davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline dair olarak Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2016 gün ve E:2016/3113, K:2016/5115 Sayılı kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince 2577 Sayılı Kanun’un değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2016 gün ve E:2016/3113, K:2016/5115 Sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı idarenin istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf safhasındaki yargılama giderlerinin başvuruda bulunanlar üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunanlara iadesine, 15.06.2017 tarihinde 2577 Sayılı Kanun’un 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

0
Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir