Tüketici Hakem Heyeti Dosya Masrafı İadesi Hakkında Vermiş Olduğu Kararda, Faiz Hakkında Hatalı Karar Verilmesi Üzerine Kısmi İtiraz

Tüketici Hakem Heyeti Dosya Masrafı İadesi Hakkında Vermiş Olduğu Kararda, Faiz Hakkında Hatalı Karar Verilmesi Üzerine Kısmi İtiraz

Karar Künyesi ve Özeti

Esas No: 2017/6701
Karar No: 2017/12701
K. Tarihi: 18/12/2017

Davacının, davalıyı, Tüketici Hakem Heyetine müracaatından evvel temerrüde düşüren ihtarı olmadığı halde, mahkemece ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmiştir. Bu. durumda, mahkemece, hükmedilen miktara, hakem heyetine müracaat tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı. bankadan kullandığı krediye ilişkin kendisinden tahsil edilen dosya masraflarının iadesi amacıyla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaat. ettiğini, Hakem Heyetince haksız kesinti tutarı olan 157,50 TL nin tahsiline karar verildiğini, kararın bu kısmının yerinde olduğunu, ancak; hükmedilecek alacağa ödeme tarihinden itibaren avans faizi işletilmesi yönündeki talebi hakkında, Hakem Heyetince olumlu olumsuz bir karar verilmediğini ileri sürerek;
Türkoğlu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 20.04.2016 tarih ve 2016/234 sayılı kararına yönelik kısmi itirazının kabulü ile, kredi masrafına ilişkin alacağın ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı banka vekili; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, temyiz yasa yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmiş: hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70/3-4 maddesinde düzenlenen; Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz ve kararın faiz ve faiz başlangıç tarihi yönünden kısmen düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Bilindiği üzere; dava açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK117.maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu,
alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda, davacının, davalıyı, Tüketici Hakem Heyetine müracaatından evvel temerrüde düşüren ihtarı olmadığı halde, mahkemece ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmiştir. Bu. durumda, mahkemece, hükmedilen miktara, hakem heyetine müracaat tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Diğer yandan: 21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ” Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret “başlık 13. maddesinde “ (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık. ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için ‘Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin
ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” Bu kapsamda, kabul edilen 157,50 TL yi geçecek şekilde davacı lehine 900,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü
gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Türkoğlu Asliye .Hukuk Mahkemesi’nin (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 12.05.2016 tarih 2016/420-501 sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yargı Kararları
0 Yorum

Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu yapmak ister misiniz?

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir