15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gününü Dolduranların İşten Ayrılmalarında Kıdem Tazmin

15 Yıl Sigortalılık Süresi ve 3600 Prim Ödeme Gününü Dolduranların İşten Ayrılmalarında Kıdem Tazmin 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
Baki Oğuz MÜLAYİM
Cilt
13
Sayı
1
4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesinde kıdem tazminatı fonunun kurulmasına kadar 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin yürürlükte kalması öngörülmüştür. Bu madde kıdem tazminatını düzenlemektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Emeklilik yaşı; erkeklerde 60, kadınlarda 58 olarak belirlenmiştir. Prim ödeme gün sayıları da artırılmıştır. Ancak 4447 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasına beş nolu bent eklenmiştir. Bu düzenleme ile yaşlılık aylığı için yaş dışında kalan şartları sağlayan, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçilerin, kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilmeleri öngörülmüştür. 4447 sayılı Kanunun bu düzenlemesi ile emeklilik yaşı artırılırken kıdem tazminatı alınmasının koşulları yumuşatılmıştır. Düzenlemeden 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü ile yararlanmaktadır. 08.09.1999-01.10.2008 tarihi arasında işe girenler ile bu tarih sonrasında işe girenler de bu haktan farklı koşullarda yararlanırlar. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olmayan işçiler, bu haktan faydalanamamaktadır. Ayrıca işçinin kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yıllık kıdemi de bulunması gerekmektedir. Çalışmamızda 08.09.1999 tarihinden önce işe girenlerin bu haktan yararlanmaları incelenmektedir.

In the article 120 of the Labor Law No. 4857, it is foreseen that the article 14 of the Labor Law No. 1475 will remain in force until the establishment of the severance payment fund. This article regulates severance pay. With the Law No. 4447 Unemployment Insurence Law, the retirement age has been increased. Retirement age was set as 60 in males and 58 in females. Number of premium payment days were also increased. However, with the Law No. 4447, a sub-article was added to Article 14 of the Labor Law No. 1475. It is envisaged that the workers who do not complete the age limit for the old-age pension but have completed insurance period and the number of days paying premiums will be able to receive severance pay if they leave their jobs depending on their will. With the regulation of the Law No. 4447, the conditions of taking severance have been softened while the age of retirement has been increased. The workers who entered the job before 08.09.1999 benefit from this arrangement with the conditions of 15 years insurance period and 3600 premium payment days. The workers who entered the job between 08.09.1999 and 01.10.2008 and the workers who entered the job after 01.10.2008 benefits from this regulation with different conditions. Workers who are not covered by Labor Law No. 4857 can not benefit from this benefit. It is also obligatory for the employee to have at least one year of seniority in order to receive severance pay. In our work, those who entered the work before 08.09.1999 have been analyzed.

Kaynakça
AKTAY, A.Nizamettin/ARICI, Kadir/SENYEN-KAPLAN, E.Tuncay, İş Hukuku, Ankara 2013.
AKTAY, Nizamettin, 4447 Sayılı Kanunla 1475 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik, TÜHIS İş Hukuku Dergisi, Kasım 1999 Şubat 2000.
AKYİĞİT, Ercan, İş Hukuku, İstanbul 2013.
ALPER, Yusuf, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Hukuku, Bursa 2016.
AYDIN, Ufuk/GÜVEN, Ercan, Bireysel İş Hukuku, Eskişehir 2013.
ÇELİK, Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/ CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2016.
DEMİRCİOĞLU, Murat/CENTEL, Tankut, İş Hukuku, İstanbul 2016.
EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2016.
ERDAĞ, Nevzat, İş Hukukunda Önemli Konular, Ankara 2017.
GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza/CANİKLİOĞLU, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2016.
KESER, Hakan, “İş Sözleşmesinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle Feshinde İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011.
KURT, Resul/UYGUR, Gözde, “15 Yıl ve 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alanlar Başka Yerde Çalışabilir Mi?”, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs Haziran 2013.
LİMON, Resul, 2015 İş ve Hayat Dergisi, Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihi Gelişimi ve Kıdem Tazminatının Fonu, Sayı.1.
MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin, İş Hukuku, Ankara 2012.
NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, İstanbul 2014.
OCAK, Saim, “İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, Özel S., 2013, 573-608.
ÖZEL, Kayhan, “Emeklilik Nedeni ile Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve SGK Zamanaşımına Dair Bir Sorun”, İstanbul Barosu Dergisi, C.91, S.1, 2017.
ÖZDEBİR, Nurettin, “Mevcut kıdem tazminatı uygulamasının çalışanlara yeterli güvenceyi sağlamadığı gibi iş barışını da olumsuz etkilediği açıktır”, Asomedya Dergisi, Ankara Sanayi Odası Yayını, 22 Ekim 2009, 27-30.
ÖZKARACA, Ercüment, Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı, Çalışma ve Toplum, 2013/1.
SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku, Konya 2016.
SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, İstanbul 2017.
ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, İstanbul 2016.
ŞAHLANAN, Fevzi, “Üçbin Altıyüz Gün ve Onbeş Yıl Sigortalılık Süresini Doldurarak Kıdem Tazminatı Alan İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlaması”, Tekstil İşveren Dergisi, Ekim 2014.
TAŞKENT, Savaş, Açıklamalı-İçtihatlı 4857 sayılı İş Kanunu, 449, İstanbul 2017.
TEZEL, Ali/KURT, Resul, Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara 2009.
TİRYAKİ, Hamit, İş Hukukunda Güncel Makaleler, Ankara, 2016.
TOPALOĞLU, Sıddık/CAMKURT, Mehmet Zülfi, “İş Mevzuatında Kıdem Tazminatı”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kasım 2007/Şubat 2008.
TOPÇU, Umut, “İşyerinde 15 Yıl ve 3600 Gün Şartını Tamamlayan Her İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?”, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2012, 227-231.
TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut, İş Hukukunun Esasları, İstanbul 2013.
UĞUR, Suat, “Kıdem Tazminatı Fonu”, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 2009.
UŞAN, Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Ankara 2009. 2013/26 sayılı SGK. Genelgesi,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
74165?AspxAutoDetectCookieSupport=1, (Erişim Tarihi 01.09.2017). Yargı Kararları Yar. 9.HD., 20.06.2011 T., 2009/17494 E., 2011/18376 K., karar için bkz. Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2012/1, 296-299. Yar. 22.HD., 14.05.2014 T., 2013/11079 E.,2014/12903 K. nolu Karar, Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2015/3, 446-448. Yar. 7.HD., 09.02.2015 T., 2014/16384 E., 2015/939 K. nolu Karar, Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2016/1, 309-311. Yar 9.HD., 13.01.2014 T., 2011/51535 E. ve 2014/52 K. nolu Karar, Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2014/2, 284-287. Yar. 9.HD., 18.05.2015 T., 2014/5070 E., 2015/17913 K. nolu Karar, Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2016/2, 927-931. Yar. 9.HD., 28.09.2010 T., 2008/34779 E. 2010/26096 K. nolu Karar, karar için bkz. Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, S.28, 2011, 578-583. Yar. 22.HD.,22.10.2015 T., 2014/17191 E., 2015/29550 K. nolu Karar, karar için bkz. Çalışma ve Toplum Dergisi, Yargıtay Kararları, 2016/4, 2103-2106. Yar. 9. HD. 04.03.2015 T., 2013/11223 E., 2015/9012 K., karar için bkz. Çalışma ve Toplum Dergisi, 2015/3, 316-318. Yar. 9. HD. 02.03.2015 T., 2013/14450 E., 2015/8678 K., karar için bkz. Çalışma ve Toplum Dergisi, 2015/3, 319-322. Yar. 9.HD., 09.09.2013 T., 2011/20988 E., 2013/21537, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi,Yargıtay Kararları, C.24, S.6, C.25, S.1-2, Mayıs-Ağustos- Kasım 2013, 112. Yar. 22.HD.,25.01.2013 T.,2012/10954 E., 2013/909 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
naiuris.com/?p=234, (Erişim Tarihi 20.08.2017). Yar. 21.HD.,22.12.2009 T.,2008/18459 E. 2009/16908 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, (Erişim Tarihi 20.08.2017). Yar. 9.HD., 10.02.2015 T., 2013/8624 E., 2015/5468 K. nolu Kararı,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, (Erişim Tarihi 20.08.2017). Yar. 7.HD.,28.04.2014 T., 2014/596 E., 2014/9239 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, (Erişim Tarihi 15.08.2017). Yar. 7.HD., 17.04.2014 T., 2013/19277 E., 2014/8598 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(Erişim Tarihi 01.09.2017). Yar. 7.HD., 30.12.2013, 2014/11021 E., 2014/17167 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, (Erişim Tarihi 15.08.2017). Yar. 22.HD., 24.06.2015 T., 2014/13178 E. , 2015/21897 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, (Erişim Tarihi 15.08.2017). Yar. 22.HD., 18.05.2015 T., 2014/6384 E., 2015/17559 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(Erişim Tarihi 15.08.2017). Yar. 9.HD., 07.03.2016, 2014/33390 E., 2016/4940 K. nolu Karar,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
(Erişim Tarihi 15.08.2017).
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar