Akademik Çalışmalar Bağlamında UYAP'a Bakış

Akademik Çalışmalar Bağlamında UYAP'a Bakış 2602-232X

indirmek için izniniz yok
Yazar
Ahmet Türkan, Arzu Erdinçertürk
Cilt
1
Sayı
2
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), yargı teşkilatı işleyişinin süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, e-devlet uygulamalarının Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da entegre edilmesiyle oluşturulmuş bir sistemdir. Sisteme güvenlik gerekçesiyle kısıtlı bir çalışma alanı tanınması, bu konuda eğitim, uygulama, akademik ve diğer çalışmaların yapılmasını zorlaştırmaktadır. Buna binaen çalışmamızda, Adalet Meslek Yüksekokullarında okutulan UYAP Uygulamaları dersinde kullanılan materyaller yönünden çalışmaların taraması (tez, makale, bildiri, kitap, yazılı ve sözlü dokümanlar vb.) yapılarak, bu konuya verilen önem ortaya konmaya ve uygulayıcılara yol göstermeye çalışılmaktadır.

Kaynakça
AKBULUT, Ekrem ve İhsan ÜSTÜNTAŞ (2015), “Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin Üniversitelerin Hukuk Bölümlerinde Ders Olarak Okutulması”, 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 8-10 Ekim 2015, Erzurum. ALPER, Doğan (2011), “UYAP-Yargı Hizmetlerinde Elektronik Ortamların Kullanılması”, XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ege Üniversitesi, 30 Kasım-2 Aralık 2011, s. 459-468. Ankara Barosu Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (der.), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Ankara Barosu Yayınları, Ankara, 2007. ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınevi, Konya, 2014. AYGÜN, Mesut (ed.), Ulusal Yargı Ağı Projesi-II, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2015. BATIR, Uğur, E-Devlet Uygulamalarından Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Portalı (UYAP)’ın Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Ankara Barosu Avukatları Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013. ÇAM, Ali Rıza (2016), “UYAP Adli Kolluk Bilişim Sisteminin Yargılama Sürecine Sağlayacağı Faydalar”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, s. 417-439,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, Erişim Tarihi: 13.03.2017. GÜNEŞ, Meral, UYAP Bilgi Sisteminin Bilgiyi Yaratma, Koruma ve Transfer Etme Açısından Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Örgütsel Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi: Uzman Kullanıcılar Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Yıl 2017 GÜRSUL, Fatih ve Betül BAYRAKDAR (2009), “Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Sistem Değerlendirmesi”, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 90 (Ağustos),
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
ES%C4%B0%20(UYAP)%20S%C4%B0STEM%20DE%C4%9EERLEND%C 4%B0RMES%C4%B0&kimlik=755289984&url=makaleler/fgursulbbayrakdar-1.htm, Erişim Tarihi: 10.03.2017. GÜZEL, Dilşad ve Kadir DELİGÖZ (2014), “UYAP Bilişim Sisteminin Türk Yargı Sisteminde Kullanılmasının Toplam Kalite Yönetimi Açısından İncelenmesi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Cilt: 4, Sayı: 7 (Bahar), s. 63-78. KARAKOCALI, Ahmet (ed.), Ulusal Yargı Ağı Projesi-I, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2013. KARSLI, A., F. GÜRSUL, E. KARTAL (2009), “Nitel Araştırma: Avukatların Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Uygulama Yazılımına İlişkin Görüşleri”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 82, s. 3123-3133. KÖKSAL, Aydın, “Türkiye’nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgörüsünde Önemli Bir Adım: (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Projesi”,aydinkoksal.gen.tr/shared/files/Yayinlar/AK_UYAP_bildiri-Oc08.doc, Erişim Tarihi: 13.03.2017. KUZU, Taşkın, Türk Yargı Sistemine Ulusal Yargı Ağı Projesi Çalışmalarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011. Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı, Ankara, 2011. ÖLMEZ, Mustafa Yücel, Küreselleşme Bağlamında Elektronik Devlet (E-Devlet) Uygulamaları ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016. ÖZKER, Rahmi, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı Çalışanları Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010. Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Yıl 2017 SAYIN, Fethi, “UYAP Sorunları”,
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
, Erişim Tarihi: 12.03.2017. SONGUR, Levent, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adli Yargı Teşkilatının İşleyişine Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2015. TAŞ, İbrahim Ethem ve Kemal UÇACAK (2018), “Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik İşlemlerin Azaltılmasında UYAP Uygulamasının Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 19 (Ocak), s. 492-513, file:///C:/Users/hp/Downloads/1856404303_4012%20Kemal%20U%C3%87AC AK.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2018. TÜRKAN, Ahmet, M. Esat BOLAT, Arzu ERDİNÇ (2016), “Yargı İşleyişi Sorunsalı: UYAP Uygulamaları”, 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiri Kitabı (Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler), (ed.) Süleyman Dost, 17-18 Mayıs 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s. 254-274. ÜNAL, Feyzullah ve İbrahim KIRAZ (2016), “Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Afro-Avrasya Özel Sayısı), s. 437-450. YAZ, Burhan, Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Yazı İşleri Hizmeti UYAP’ın Etkin Kullanımı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar