Anonim Şirkette Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybının Hukuki Sonuçları

Anonim Şirkette Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybının Hukuki Sonuçları 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
Mustafa Erdem CAN
Cilt
13
Sayı
1
Anonim şirket bir sermaye şirketi olduğundan sermaye hem ortaklar hem şirket hem de alacaklılar bakımından önemlidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamını bu kişiler bakımından bir güvence olarak görmekte, bunun zarar sebebiyle 2/3’lük kısmının kaybedilmesini madde 376/2 hükmünde özel olarak düzenlemektedir. Kanun, bu oranda kaybın gerçekleşmesi halinde yönetim kuruluna bazı yükümlülükler getirmekte, genel kurula bu durumun aşılması yönünde iki alternatif yol sunmaktadır.

Since the joint stock company is a capital company, capital is significant both in terms of partners, both of the company and its customers. The Turkish Commercial Code, No. 6102, considers the sum of the capital and legal reserves as a guarantee for these people. The loss of 2/3 part due to damage to the capital is regulated in article 376/2. The law brings some obligations to the board of directors in the event of a loss, and offers two alternative ways for the general board to overcome this situation.

Kaynakça
Al Kılıç Şengül Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, İstanbul 2009.
Atalay Oğuz “İflasın Ertelenmesi”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004.
Aydın Alihan “Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Düzenlemesine (TTK m. 376) Eleştirel Bir Bakış”, İÜHFM, C. LXX, S. 2, s. 109.
Bilgili Fatih/ Demirkapı Ertan Şirketler Hukuku Dersleri, Adana 2013.
Peter Böckli Der Rangrücktritt im Spannugsfeld von Schuld- und Aktienrecht, § 13, N. 713, Zürich 1988.
Can Mustafa Erdem Şirketler Hukuku Dersleri, B. 2, Ankara 2017,
Christoph von Greyerz Prüfung, Berichterstattung und Vorgehen bei Kapitalverlust und Überschuldung, in Aufgaben und Verantwortlichkeit der Kontrollstelle, SSTR, Zürich 1979.
Çevik Orhan Nuri Anonim Şirketler, B. 3, Ankara 1988.
Çoştan Hülya Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları, B. 2, Ankara 2012.
Doğanay İsmail Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I, B. 3, Ankara 1990.
Domaniç Hayri Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. II, İstanbul 1988.
Forstmoser Peter/ Meier-Hayoz, Arthur/ Nobel Peter Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996.
Glanzmann Lukas Rangrücktritt und Nachrangvereinbarung, GesKR 2007.
Homburger Eric Kommentar zum Schweizerischen Zivil-gesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, Teilband V 5 B, Kommentierung zu Art. 707-726 OR, Zürich 1997.
Henrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Rolf Watter Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Auflage, Basel 2016.
Karayalçın Yaşar “Yeniden Değerleme Fonu, Esas Sermaye”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI, Ankara 1989.
Kayar İsmail “Yeni TTK’na Göre Anonim Şirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. XVIII, S. 2, İstanbul 2012.
Kayar İsmail Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya 1997.
Kırca İsmail/Şehirali Çelik Feyzan/ Manavgat Çağlar Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Ankara 2013.
Kırca İsmail/ Gürel Murat Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan, “Sermaye Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma”, Ankara 2017.
Lanz Rudolf Kapitalverlust, Überschuldung und Sanierungsvereinbarung, Diss, Bern 1985.
Meinhardt Marcel Basler Kommentar Fusiongesetz (Hrsg. Rof Watter/Nedim Peter Vogt/Rudolf Tschaeni/ Daniel Daeniker), Basel/Genf/München 2005
Moroğlu Erdoğan Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı, İstanbul 1983.
Moroğlu Erdoğan 6102 Sayılı TTK’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, B. 6, İstanbul 2012.
Moroğlu Erdoğan Anonim Ortaklıklarda Sermaye Arttırımı, B.4, İstanbul 2018.
Müller Lukas Sanierungsfusion und Rechnungslegung Unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsund Entwicklungskosten, Diss., Zürich 2008.
Öçal Akar “Anonim Şirketlerde Mali Durumun Bozulmasının Ortaya Çıkardığı Bazı Sorunlar”, ATOD, 1975/6.
Öztek Selçuk “İflasın Ertelenmesi”, Bankacılar Dergisi, S. 59, Ankara 2006.
Pulaşlı Hasan Şirketler Hukuku Şerhi, C. II, B. 3, Ankara 2018.
Şener Oruç Hami Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş B. 2, Ankara 2015.
Tekinalp Ünal/Poroy Reha/Çamoğlu Ersin Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden Yazılmış B. 13, İstanbul 2017.
Türk Ahmet Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999.
Türk Hikmet Sami Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu Tebliği, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1, Yıl 2005.
Vogel Alexander/ Christoph Heiz/ Urs R. Behnisch/ Sieber Sieber FusG Kommentar, 2. Überarbeitete Auflage, Zürich 2012.
Yüce Aydın Alber “İsviçre Anonim Şirketler Hukuku Revizyon Tasarısının Şirket Sermayesi ve Paylar Bakımından Getirdiği Bazı Yenilikler” Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 2, Kayseri 2017.
- Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 (OJ L 26, 31.1.1977).
- Directive (EU) 2017/1132 of 14 June 2017 Relating to certain aspects of company law (OJ L 169/46, 30.06.2017).
- Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (BBI 2003, 6691)..
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar