Derneklerin Kuruluşu ve Tüzel Kişilik Kazanması

Derneklerin Kuruluşu ve Tüzel Kişilik Kazanması 2602-232X

indirmek için izniniz yok
Yazar
Hülya Ecer
Cilt
1
Sayı
2
Çalışmamızda derneğin ne anlama geldiği, kimlerin kurabileceği, kuruluş koşulları ve şartları, derneklerin kuruluş süreci ve tüzel kişilik kazanması, özel hukuk tüzel kişiliği olması bağlamında dernek tüzel kişiliğinin hak ve ehliyeti, dernek kurma hak ve özgürlüğü hem uluslar hem de uluslararası mevzuatlar perspektifinde ele alınacaktır.

Kaynakça
AKİPEK Jale G., AKINTÜRK Turgut, ATEŞ KARAMAN, Derya: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, Cilt-I ALABAŞ,Mehmet, Türkiye’de Derneklerin Ticari İşletme İşletmesi, Ankara Barosu Dergisi, 1996, Sayı 3 ÇAĞLAYAN, Ramazan: Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2016, Sayı 7 DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan : Türk Özel Hukuku Kişiler Hukuku, C.II, 6. Bası, İstanbul 2002 ERGÜL, Ergin: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Bireysel Başvuru Yolunun Anatomisi, Temmuz- 2015 KÖPRÜLÜ, Bülent: Medeni Hukuk: Genel Prensipler - Kişinin Hukuku, İstanbul- 1984 KÖPRÜLÜ, Bülent: Medeni Hukukta Tüzel Kişiler, Fakülteler Matbaası, İstanbul- 1967 OĞUZMAN, M.Kemal, SELİÇİ Özer, OKTAY Saibe: Kişiler Hukuku ( Gerçek ve Tüzel Kişiler), 7. Bası, İstanbul, 2002 Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Yıl 2017 ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukukun Temel Kavramları, 16. Bası, Ankara 2005 ÖZSUNAY Ergun: Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Tüzel Kişilerin Genel Teorisi-Dernekler – Vakıflar, 4. Bası, İstanbul 1978 VELİDEDEOĞLU, Hıfzı V. / ATAAY, Aytekin M.: Türk Cemiyetler Hukuku, İstanbul, 1956 YAVUZYİĞİT, Musa Hikmet: Dernekler ve Demokrasi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 50, Sayı 1, 1995 ZEVKLİLER, Aydın / HAVUTÇU, Ayşe: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), 5. Bası, Ankara 2005 ZEYTİN, Zafer / ERGÜN, Ömer : Türk Medenî Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2013 AİHM. KARARLARI Sigurdur A.,Sigurjonsson ve İzlanda Kararı, Başvuru No: 16130/90, Karar Tarihi: 30 Haziran 1993, par. 31, Karar metni için bkz.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
n_islandi.pdf (07.11.2017)
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar