Yazar
Arif KALKAN
Cilt
13
Sayı
1
Sürekli bir borç ilişkisi doğuran iş sözleşmesi, farklı şekillerde sona ermektedir. Bu sona erme hallerinden en kapsamlısı dolayısıyla en önemlisi fesihtir. Zira iş sözleşmesinin fesih ile sona ermesine ilişkin birçok kural bulunmaktadır. Kural olarak belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi mümkündür. Ancak belirli şartların bulunması durumunda belirli süreli iş sözleşmeleri de feshedilebilmektedir. İşte çalışmamızda iş sözleşmesinin feshi, Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu açısından ele alınmıştır.

There are different types of termination for labor contracts that causes perpetual/continues debts. The most important and inclusive one is termination of the contract. Forasmuch, there are many rules about terminating a labor contracts. In principle, it is possible to terminate a labor contract for indefinite duration. Yet, it is also possible to terminate a labor contract for definite duration only under certain conditions. In this paper, termination of labor contracts are examined in the light of Turkish Code of Obligations and Labor Code.

Kaynakça
Abdurrahman Savaş, Türk Borçlar Hukukunda İkale Sözleşmesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 26, Ankara 2016.
Akın Ünal, Kelepçeleme Sözleşmeleri, Ankara 2012.
Ali Cengiz Köseoğlu, İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshi, İstanbul 2011.
Ali Naim İnan/Özge Yücel, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.
Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 3. Bası, C.1, İstanbul 2013.
Aydın Zevkliler/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2014.
Bektaş Kar, İş Güvencesi ve Uygulaması, Ankara 2009, s. 237.
Cevdet İlhan Günay, İkale Sözleşmesi, Çimento İşveren Dergisi, C. 23, S. 5, İstanbul 2011.
Cevdet İlhan Günay, İş Davaları, Ankara 2008.
Cevdet İlhan Günay, İş Güvencesi Uygulamasında Hukuki Sorunlar ve Öneriler, Osman Güven Çankaya'ya Armağan, Ankara 2010.
Cevdet Yavuz, Borçlar Özel Hükümleri, Ankara 2014.
Cevdet Yavuz, Medeni Hukuka ve Borçlar Hukukuna İlişkin Mahkeme Kararları Kroniği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 51, S.1-4, İstanbul 1986.
Çağlar Özel, Mukayeseli Hukuk Işığında Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı, Ankara 1998.
Derya Ateş, “İrade Özerkliği Kapsamında MK. M. 23/II İrade Özerkliği Kapsamında MK. m. 23/II Hükmü ve Karar Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, Ankara 2007.
Durmuş Özcan, İş Hukuku, Ankara 2011.
Eda Manav, İş Hukukunda Geçersiz Feshin Geçerli Fesih Sayıldığı Haller, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 11 S. 2, Ankara 2010.
Erdem Özdemir, İkale ve Alternatif Bir Öneri Olarak “Sulh Sözleşmesi”, Çimento İşveren Dergisi, C. 27, S. 3, İstanbul 2013.
Esra Baskan, Haklı Nedenle Fesih Hakkının Kullanılmasına İlişkin Türk Borçlar Kanunun Getirdiği Yeni Düzenlemeler ve İş Kanununa Etkisi, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sergisi, C. 9, S. 35, İstanbul 2013.
Fatih Uşan, İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum Mudur?, Çalışma ve Toplum Dergisi, İstanbul 2013.
Fatma Burcu Savaş, İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 2012.
Fevzi Demir, Sorularla Bireysel İş Hukuku 1. Cilt, Ankara 2006.
Fevzi Şahlanan, 4857 Sayılı Kanun’un İş Güvencesine İlişkin Hükümleri, Bankacılar Dergisi, S. 52, İstanbul 2005.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014, 18. Bası.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014.
Gaye Baycık, İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.
Gülgün Anık, Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 59, Ankara 2005.
Gülsevil Alpagut, Türk Borçlar Kanunun Hizmet Sözleşmesinin Devri, Sona Ermesi, Rekabet Yasağı, Cezai Şart ve İbranameye İlişkin Hükümleri, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sergisi, C. 8, S. 31, İstanbul 2012.
Hakan Keser, İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 23, İstanbul 2011.
Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, İstanbul 2008.
Harun Demirbaş, Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2007.
Hasan Geniş, Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Sınırları, Ankara 2013.
Hasan Nüvit Gerek, İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 4, İstanbul 2011.
Herdem Belen, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler, İs-tanbul 2014.
Hüseyin Hatemi/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2015.
İsmet Sungurbey, Saleılles, Von Tuhr, Wıeland'ın Eserlerinin Türkçeleri Üzerine Bir İki Söz, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, İstanbul 1957.
Kazım Yücel Dönmez, İş Hukukunda Tazminatlar, Ankara 2008.
Kemal Oğuzman, Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul 1955.
Kenan Tunçomağ/Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Ankara 2008.
Levent Akın, İş Akdini Fesheden Tarafın Belirlenmesi, Çimento İşveren Dergisi, S.6, C.25, Ankara 2011.
Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2011.
Mustafa Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması ‘İş Güvencesi Yasası’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, İzmir 2003.
Mustafa Kılıçoğlu/Kemal Şenocak, İş Kanunu Şerhi, C.1, İstabul 2008.
Müjdat Şakar, Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.2, İstanbul 2008.
Nuray Karaçay, Gazeticilerin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları, İstanbul 2010.
Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2012.
Nuri Çelik, Toplu İş Sözleşmeleri İle Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde ve Fesih Bildirimi Sürelerinin Artırılmasında Karşılaşılan Sorunlar, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 4, İstanbul 2011, s. 12
Osman Usta, İş Hukukunda Akdin Fesihden Doğan Tazminatlar ve Uygulamalar, Ankara 1998, s. 1 vd.
Özer Seliçi, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1976.
Pınar Altınok Ormancı, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.
Polat Soyer, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri ve İş Hukuku Bakımından Önemi, Sicil, Ankara 2011.
Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007, 2. Bası.
S. Alp Limoncuoğlu, İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı (Karar İncelemesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 15, Özel Sayı, İzmir 2013.
Safa Reisoğlu, Hizmet Akdi Mahiyeti – Unsurları – Hükümleri, İstanbul 1968.
Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku, İstanbul 2013.
Sami Narter, Sözleşmeden Fesih Halinde Boşta Geçen Surede Ödenecek Miktar Ücret Midir, Tazminat Mı?, Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C:13, S:2, İstanbul 2013.
Sarpek Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara 1976, s. 110-111.
Sarpek Süzek, İş Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2012.
Selahattin Bayram, Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uyuşmazlık Konularıyla İş Kanunu, Ankara 2012.
Selda Taşyürek, Ayrımcılık Sebebi İle İş Akdinin Haksız Feshinde Ayrımcılık Tazminatı ile İş Güvencesi Tazminatına Birlikte Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.3, İstanbul 2013, s. 420.
Sera Reyhani Yüksel, Vekâlet Sözleşmesinde Vekâlet Verenin (Mü-vekkilin) Borçları, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 134, Aralık 2013.
Seracettin Göktaş, İş Sözleşmesinin İşverence Feshi ve İş Gü-vencesi, Ankara Barosu Dergisi, Y. 66, S. 1, Ankara 2008.
Serkan Ayan, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54, S. 4, Ankara 2005.
Başak Güneş/Faruk Barış Mutlay, Yeni Borçlar Kanununun “Genel Hizmet Sözleşmesi”Ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, S. 3, İstanbul 2011.
Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.
Talip Aras, İş Güvencesinden Yararlanmanın Koşulları ve Emre-dicilik, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 119, Ankara 2015.
Tamer İnal, Borca Aykırılık/Dönme ve Fesih, Ankara 2014, 4. Bası.
Tuncay Senyen Kaplan, Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Haksız Fesih ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Getirilen Yeni Düzenlemeler, Osman Güven Çankaya'ya Armağan, Ankara 2010.
Ulaş Baysal, İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, Ankara 2011.
Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku/Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2012.
Vedat Buz, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2015.
Yeliz Bozkurt Gümüşçüoğlu, Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İstanbul 2012.
Yusuf Yiğit, Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, İzmir 2012.
Zekeriya Kurşat, Eser ve Vekâlet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 67, S.1-2, İstanbul 2009.
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
1
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar