Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
Osman DURAN
Cilt
13
Sayı
1
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamındaki Taşınmazların Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Kira Sözleşmesine İtiraz ve Kaldırılması (İİK m. 269/b)

Kira bedelini ödemeyen kiracısını kiralanandan çıkarmak isteyen kiraya verene, Türk Borçlar Kanunu’nun yanı sıra İcra ve İflas Kanunu imkânlar sunmaktadır. Bunlardan birisi kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız icra yoludur. Çalışmamızda sadece konut ve çatılı işyeri kiraları kapsamındaki taşınmazların kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız icra yoluyla tahliyesi ele alınacaktır. Ancak burada sadece kira sözleşmesine itiraz ve kaldırılması ele alınacaktır.

In addition to the Turkish Code of Obligations, the Enforcement and Bankruptcy Code provides opportunities for the lessor who wants to release the renter who does not pay the rent from the leased property.One of these is the proceeding without judgement way because the rent price is not paid. In our work we will be dealing with only in eviction of immovable without judgment due to delinquency of rent in the scope of housing and roofed workplace rentals. However here will be dealt with only objection to contract of rent and abolition of objection.

Kaynakça
Ağacıkoğlu, A. Nejat, “Gayrimenkul Kiralarında Kira Bedelinin Öden-memesi Nedeniyle Kira Aktinin Sona Ermesi”, ABD, Y. 1975, S. 3, (ss.364-367).
Ansay, Sabri Şakir, Hukuk İcra ve İflas Usulleri, Ankara 1960.
Aral, Fahrettin/ Ayrancı, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
Belgesay, Mustafa Reşit, İcra ve İflas Hukuku, İkinci Cilt İflas, İstanbul 1946.
Berkin, Necmeddin N., İflas Hukuku, İstanbul 1970.
Burcuoğlu, Haluk, “6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7. Maddesinin (e) Bendi Uyarınca İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Kurumunun Borçlar Kanununun 260. Maddesindeki Temerrüt (Direnim) Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi İle Karşılaştırılması”, İBD, Y. 1985, C. 59, S. 1-2-3, (ss.67-79).
Ural Çınar, Nihal, Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014.
Doğan, Murat, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara 2011.
Erdoğan, Hasan, Tahliye Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2002.
Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.
Gümüş, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.
Gürdoğan, Burhan, İcra Hukuk Dersleri, Ankara 1970.
Gürdoğan, Burhan, “Kiralar Hakkında Özel Hükümler ve Kiraya Verilen Taşınmazların Tahliyesi”, Ankara 1963, (ss.47-53), s. 56(Naklen Keleş, s. 367).
İpek, Eyüp, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Sebeplerine İlişkin Getirilen Yenilikler”, TBBD, Y. 2012, S. 102, (ss. 59-92).
Karslı, Abdurrahim, İcra Hukuku Ders Kitabı, Alternatif Yayıncılık, İstanbul 2010.
Keleş, Şanver, Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.
Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku Cilt I İcra Hukuku, Ankara 1965.
Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku, Cilt 2, İstanbul 1990.
Kuru, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara 2013.
Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul 2016.
Kuru, Baki, Seminer, s. 56 (Naklen Keleş, s. 367).
Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 26. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
Muşul, Timuçin, İcra ve İflas Hukuku Esasları, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
Olgaç, Senai/ Köymen, Haydar, Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk İcra ve İflas Kanunu, 2. Baskı, İstanbul 1965.
Pekcanıtez, Hakan/ Akkan, Mine/ Erişir, Evrim, İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
Postacıoğlu, İlhan, İcra Hukuku Esasları, 4. Baskı, İstanbul 1982.
Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/2 Kira ve Ödünç Verme (Ariyet, Karz) Sözleşmeleri, 5. Tıpkı Basım, İstanbul 1992.
Ulukapı, Ömer, İcra ve İflas Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2015.
Uyar, Talih, “Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyele-rinde “Takip Talebi”, “İhtarlı Ödeme Emri” ve “Ödeme Emrine İtiraz Şekli ve Süresi”, İBD, C. 83, S. 4, Y. 2009, (ss.1805-1826).
Uyar, Talih/ Uyar, Alper/ Uyar, Cüneyt, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 3. Baskı, C. 3, Bilge Yayınevi, Ankara 2014.
Üstündağ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014.
Yıldırım, Mehmet Kamil/ Deren-Yıldırım, Nevhis, İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2015
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar