Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi

Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
İsmail ATAMULU, Emre KÖROĞLU
Cilt
13
Sayı
1
Borcu sona erdiren sebeplerden alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Türk Borçlar Kanunu m. 135’ te düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre “Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle borç sona erer. Ancak, üçüncü kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez./ Birleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürür./ Taşınmaz rehni ve kıymetli evraka ilişkin özel hükümler saklıdır.”.

Çalışmamızda ilk olarak alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra ise alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesinin şartları ve hüküm ve sonuçları izah edilmiştir.

The merger of the titles of debtor and creditor from the termination of obligation is stipulated by Turkish Obligation Code art. 135. According to TOC art. 135 “The obligation shall terminate when the titles of debtor and creditor are mergered in the same person. However, the existing rights of third persons on the credits shall not be affected by the merger./ When the merger is removed retroactively, the obligation shall continue to be valid./ The specific provisions on the pledge on immovable property and negotiable security are reserved.”

In our study, firstly, we give general information about the merger of the titles of debtor and creditor. Later, conditions and results of the merger of the titles of debtor and creditor are examined.


Kaynakça
Acar, Faruk, “Borçlar Kanun ve Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Müteselsil Borçluluğa Toplu Bakış (BK m. 141-147)”, E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Yıl 2007, Sayı 60
Aepli, Viktor: Zürcher Kommentar Band/ Nr. V/ 1h/ 1, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), Das Erlöschen der Obligationen, Art. 114-126 OR, Zürich 1991
Akıncı, Şahin: Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004 (Sona Erme)
Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 9. Baskı, Konya 2016 (Borçlar Hukuku)
Akipek, Jale/ Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009
Aksu, Mustafa: “Asıl Alacağa Bağlı Hak ve Borçların Sona Ermesi - İbra - Yenileme - Birleşme”, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, Cilt II, İstanbul 2014
Arık, Kemal Fikret: Borçlar Hukuku I, Umumi Hükümler, Ankara 1964
Arsebük, Esat: Türk Kanunları Bakımından Borçlar Hukukunun Umumi Esasları, Ankara 1937
Ayan, Mehmet: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, Konya 2012
Aybay, Aydın: Borçlar Hukuku Dersleri, 14. Bası, İstanbul 2016
Becker, Hermann; Berner Kommentar, Band/ Nr. VI/ 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 2. Auflage, Bern 1945
Belen, Herdem, “Ana Hatları ve Bazı Temel Özellikleriyle Taşınmaz Rehin Hakları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2006, Cilt 5, Sayı 1-2 (08.11.2017 tarihinde
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
bitstream/handle/11413/1409/711.pdf?sequence=1&isAllowed=y, adre-sinden erişildi.)
Berger, Bernhard: Allgemeines Schuldrecht, Bern 2012
Berki, Şakir: Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, Ankara 1962
Birsen, Kemaleddin: Borçlar Hukuku Dersleri, Borçların Genel Hükümleri, 4. Bası, İstanbul 1967
Blaeser, Alexander: Die Zinsen im schweizerischen Obligationenrecht – Geltendes Recht und Vorschlag für eine Revision, Zürich/ St. Gallen, 2011
Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Neubearbeitete und erweiterte Auflage, Zürich 1988 (12.11.2017 tarihinde
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
adresinden erişildi.)
Canbolat, Ferhat: “Müteselsil Borcun Sona Erme Nedenleri - Borçlar Kanunu Tasarısındaki İlgili Hükümlerin Kısa Değerlendirilmesi İle Birlikte-”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2008, Sayı 3
Canyürek, Murat: Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul 2003
Cometta, Flavio: Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Zürich 2009
Dural, Mustafa: Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981
Eichenberger, Michaela: Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 3. überarbeitete Auflage, Zürich 2016
Erdoğan, İhsan: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2013
Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017
Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt II, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 1977
Funk, Fritz: Borçlar Kanunu Şerhi, I, Umumi Hükümler, (Çev. Hıfzı Veldet/ Cemal Hakkı Selek), İstanbul 1938
Gonzenbach, Rainer/ Gabriel-Tanner, Debora: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 5. Auflage, Basel 2011
Gauch, Peter/ Schluep, Walter R./ Emmenegger, Susan: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 10. Auflage, Zürich 2014
Guhl, Theo/ Koller, Alfred: Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 9. Auflage, Zürich 2000
Gümüş, Mustafa Alper: “Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi (BK m. 116)”, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2008, Cilt 7, Sayı 2 (Birleşme)
Gümüş, Mustafa Alper: Türk- İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015 (İbra)
Gümüş, Mustafa Alper: “Asıl Borcun Sona Ermesinin Asıl Borçla bağlantılı Yan Haklar Üzerindeki Etkisi (TBK m. 131), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt III, Ankara 2016 (TBK m. 131)
Gürsoy, Kemal T./ Eren, Fikret/ Cansel, Erol: Türk Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ankara 1984
Hatemi, Hüseyin: Eşya Hukuku, İstanbul 1991
Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 3. Bası, İstanbul 2015
Helvacı, Mehmet: Kıymetli Evrak Hukuku, Güncellenmiş 7. Bası, İstanbul 2013
Huguenin, Claire: Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. Auflage, Zürich 2014
Hurni, Christoph: “İsviçre’de İpotekli Borç Senedi Hukuku’nda Yapılan Güncel Değişiklikler”, (Çev. Nil Karabağ Bulut), Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul 2010
İnan, Ali Naim/ Yücel, Özge: İnan Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014
Kapancı, Kadir Berk: Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler, İstanbul 2014
Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 21. Bası, Ankara 2017
Killias, Laurent/ Wiget, Matthias: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen Art. 1-183 OR, 3. Auflage, Zürich 2016
Köroğlu, Emre: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2016
Kuntalp, Erden: “Medeni Hukuk Açısından İpotekli Borç Senetleri”, Teori ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1984
Lardi, Daniele/ Vannotti, Massimo: Kurzkommentar Obligationenrecht, Basel 2014
Nomer, Halûk N.: Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, İstanbul 2002 (Beklenen Haklar)
Nomer, Halûk N.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul 2015 (Borçlar Hukuku)
Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt 1, Gözden Geçirilmiş 15. Bası, İstanbul 2017 (Cilt 1)
Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt 2, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, İstanbul 2017 (Cilt 2)
Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 19. Baskı, İstanbul 2016
Olgaç, Senai: Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, Üçüncü Baskı, İstanbul 1970
Oser, Hugo/ Schönenberger, Wilhelm: Kommentar (Zürcher Kommentar) zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Das Obligationenrecht, Zürich 1929
Önen, Turgut: Borçlar Hukuku, Ankara 1986
Özdemir, Hayrunnisa: “Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2012, Cilt 16, Sayı 1-2
Öztan, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 16. Bası, Ankara 2009
Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Gözden Geçirilmiş 21. Bası, İstanbul 2013
Reisoğlu, Safa: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 24. Bası, İstanbul 2013 (Reisoğlu)
Reisoğlu, Seza: “Sermaye Piyasası Açısından İpotekli Borç Senetleri”, Teori ve Uygulama Açısından İpotekli Borç Senetleri Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 1984 (Reisoğlu, S.)
Ruedin, Philippe: Das Schweizerische Obligationenrecht, OR für den Alltag, 10. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Zürich 2013
Saymen, Ferit H./ Elbir, Halid K., Türk Borçlar Hukuku, I, Umumi Hükümler, İkinci Cilt, İstanbul 1958
Schwenzer, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zweite überarbeitete Auflage, Bern 2000
Serozan, Rona: “Taşınmaz Rehni”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2006, Cilt 64, Sayı 2
Sirmen, Lale: Eşya Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2016
Tekinay, Selahattin Sulhi/ Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Haluk/ Altop, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993
Tercier, Pierre/ Pichonnaz, Pascal/ Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2016
von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt 1-2, (Çev. Cevat Edege), Ankara 1983
von Tuhr, Andreas/ Escher, Arnold: Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts Band II (mit Supplement), 3. Auflage, Zürich 1984
Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku, Cilt I, Genel Hükümler, Üzerinde Çalışılmış ve Geliştirilmiş Altıncı Bası, İstanbul 1976
Tuor, Pierre: İsviçre Medeni Kanunu’nun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, (Çev. Amil Artus), Ankara 1957
Ünal, Mehmet: “Malik Lehine Sınırlı Ayni Hak Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2008, Cilt 12, Sayı 1-2
Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet/ Özdemir, Refet: Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 1987
Wieland, C.: Kanunu Medeni De Ayni Haklar, (Çev. İ. Hakkı Karafakı), Ankara 1946
Yaşar, Mert: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul 2005
Ayrıntılar
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
1
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar