Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler Karşısında Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu ve Kuruluşun İzne

Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler Karşısında Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluşu ve Kuruluşun İzne 1306-3839

indirmek için izniniz yok
Yazar
Emel TEKTEN
Cilt
13
Sayı
1
Varlık yönetim şirketleri bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının alınıp yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedirler. Varlık yönetim şirketleri hakkındaki temel düzenleme 5411 sayılı BankK m. 143’te yer almaktadır. Ayrıca 5411 sayılı BankK m. 93 ve 143’e dayanılarak çıkartılan varlık yönetim şirketlerine ilişkin Yönetmelik’te düzenlemeler bulunmaktadır. Yönetmelik’te varlık yönetim şirketlerinin anonim şirket şeklinde kurulacağı belirtildiğinden 6102 sayılı TTK hükümleriyle de bağlantısı bulunmaktadır.
Çalışmada varlık yönetim şirketlerinin kuruluşu ve izne tabi işlemleri hakkındaki özel düzenlemeler ile 6102 sayılı TTK’daki genel hükümler birlikte ele alınıp birtakım konularda eleştiriler yapılarak çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Asset management companies function as acquiring defaulted receivables of banks and nonbank financial institutions and collecting them through restructuring. The Asset management companies mainly drawn up by article 143 of Banking Code no. 5411. Regulations concerning the asset management companies can also be found in Directive which is issued based on article 93 and article 143 of Banking Code no. 5411. The Asset management companies are also correlated with Turkish Commercial Code no. 6102 since the Directive indicates that mentioned companies can be established as joint stock companies.

This work analyzes issues of specific regulations regarding establishment of the asset management companies and their permit-required legal transactions with general provisions of Turkish Commercial Code no. 6102 and provides solutions via criticizing some matters of significance.


Kaynakça
AKDAĞ GÜNEY Necla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Ankara 2009.
ALICI Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi C. I, 2. Baskı, On İki Levha Ya-yınları, İstanbul 2017 (Alıcı, C. I).
ALICI Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi C. II, 2. Baskı, On İki Levha Ya-yınları, İstanbul 2017 (Alıcı, C. II).
ARDIYOK Şahin, TMSF’nin Rolü: Türkiye’de Varlık Yönetim Kuruluşla-rının Hukuki ve İktisadi Analizi, Legal Hukuk Dergisi, C. 3, S. 33, Y. Eylül 2005, s. 3353-3370.
ATASAGUN Yusuf Saim, İzahlı-Notlu-Mukayeseli Bankalar Kanunu, Kutulmuş Matbaası, İstanbul 1958.
BATTAL Ahmet, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hu-kuki Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2001.
BATTAL Ahmet, Bankacılık Kanunu Şerhi (5411 Sayılı Kanun Metni ve Açıklaması), Gözden Geçirilmiş- Genişletilmiş İkinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.
BAHTİYAR Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler- Soru Örnekleri, Güncellenmiş 12. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2017.
BİLGİLİ Fatih/ DEMİRKAPI Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Dora Yayıncılık, İstanbul 2013.
ÇONKAR M. Halil, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlan-ması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
DUYGAN Süleyman/ TÜZÜN Necat, Bankalar Kanunu Şerhi, Güven Matbaası, Ankara 1964.
EREM Faruk/ ALTINOK Akın/ TANDOĞAN Haluk, Bankalar Kanunu Şerhi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1989.
GÜNEY Alptekin, Banka Hukuku, Beta Basımevi, İstanbul 2012.
GÜRBÜZ Aslı Elif, Türk Hukuku Açısından Varlık Yönetim Şirketleri ve Dünya Uygulamaları, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, S. 1, Y. 2004, s. 513-530.
KARASU Rauf, “Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim Şirket-ler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Y. 2015, S. 1, s. 115-132.
KARASU Rauf, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Ankara 2009.
KELEŞ Ayşe Begüm, Varlık Yönetim Şirketleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Özdamar), Ankara 2017 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
KENDİGELEN Abuzer, Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.
KIRCA İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal/MANAVGAT Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku C. 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013.
NARBAY Şafak, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Seçkin Yayıncılık, An-kara 2003.
ÖZER Atilla, Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu İlgili Yönetmelikler, Tur-han Kitabevi, Ankara 2007.
POROY Reha/TEKİNALP Ünal/ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklıklar Hukuku II, Yeniden yazılmış 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.
PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Gözden Geçirilmiş 6728 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. II, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. III, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
REİSOĞLU Seza, Bankacılık Kanunu Şerhi, C. 2, Son Değişikliklerle Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2015.
TAŞDELEN Selim Servet, Bankacılık Kanunu Şerhi, C. II, Gözden Geçi-rilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
TEKİNALP Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015. (Tekinalp, Ortaklıklar)
TEKİNALP Ünal, Banka Hukukunun Esasları, Yeniden Yazılmış 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009. (Tekinalp, Banka)
TESAL Reşat D., Banka Hukuku, Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No. 343-576, İstanbul 1980.
TURANBOY Asuman, Halka Açık Banka ve Hissedarın Korunması, Ban-ka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2002.
ÜÇIŞIK Güzin/ÇELİK Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku, I. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.
YÜKSEL A. Sait/YÜKSEL Aslı/YÜKSEL Ülkü, Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul 2004
Yazar
Yargı Kararları
İndirilme
0
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

Yargı Kararları ait diğer kaynakar