Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 279 düzenlemesi, Sözleşmenin yorumu ve uygulanması taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, uluslararası hukukun en temel ilkelerinden birisi olan ve Birleşmiş Milletler Andlaşması madde 2/3’te ifadesini bulan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini öngörmektedir.

1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlık Çöz...jpg

Sözleşmenin 280. maddesi de, uyuşmazlık tarafı devletlerin barışçıl çözüm mekanizmalarından istediklerini seçme hakkı olduğunu ve Sözleşmedeki hiçbir düzenlemenin tarafların bu hakkını kullanmalarına engel teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle, Sözleşme, uyuşmazlıkların çözümünde taraf iradelerine öncelik tanınmaktadır. Sözleşme çerçevesinde öngörülen uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne ilişkin düzenlemeler, ancak tarafların kendi kararlaştırdıkları barışçı çözüm mekanizmalarından herhangi bir sonuç alamamaları durumunda devreye girmektedir. Şöyle ki, Sözleşmeye taraf devletler arasındaki bir uyuşmazlık, sözleşme düzenlemesi dışında herhangi başka bir barışçı yolla çözüme kavuşturulamamış ve aynı zamanda sözleşmenin 297-298. maddeleri paralelinde sözleşmedeki mekanizmaların dışında tutulmamışsa, sözleşmenin öngördüğü zorunlu yargı ya da hakemlik yoluyla çözümlenmek durumundadır. Başka bir ifadeyle, bu durumda uyuşmazlığın zorunlu çözümü ilkesi devreye girmektedir. Buna göre, yine tarafların uyuşmazlığın çözümü konusunda yaptıkları tercihler göz önünde bulundurulmak kaydıyla, uyuşmazlığın sözleşmenin 287. maddesinde belirtilen ve bağlayıcı karar verme yetkisi bulunan uluslararası yargı veya hakemlik organlarından birisi aracılığıyla çözülmesi gerekmektedir.

Bu anlamda 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, kendisine başvurabilecek organlar olarak da; Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi; Uluslararası Adalet Divanı; ad hoc hakem mahkemesi ve özel hakem mahkemesi adı altında dört değişik seçeneğe yer vermektedir. Uyuşmazlık taraflarının her ikisinin de aynı yöntemi kabul etmesi ve aksine bir karar alma yoluna gitmemiş olmaları durumunda, uyuşmazlığın çözümünde seçilen yöntem kullanılacaktır. Ancak, taraflar farklı yöntemleri seçmişler veya taraflardan birisi herhangi bir yöntemi kabul etmemişse, uyuşmazlığın çözümü ad hoc hakemlik mahkemesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Sözleşmenin 287. maddesinde öngörülen düzenlemeler, uyuşmazlığın çözümü için tarafların seçeceği organın hangisi olacağı sorununa etkili ve düzenli bir çözüm getirmektedir ve bu özelliği dolayısıyla adı geçen maddenin kullanışlı ve esnek zorunlu bir yargı yetkisi sistemi oluşturduğu söylenebilir.