3.CD Açıklanmasına Karar Verilecek Yeni Hükmün Yargıtay Denetimine Tabi ve Kesinleşmesi Durumunda İnfaza Verileceği

Daire/Kurul
3. Ceza Dairesi
Esas No
2016/16028
Karar No
2017/7814
Karar Tarihi
5 Haz 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Açıklanmasına Karar Verilecek Yeni Hükmün Yargıtay Denetimine Tabi ve Kesinleşmesi Durumunda İnfaza Verileceğinden Gerekçesiz Olamayacağı

(YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ ESAS 2016/16028 KARAR 2017/7814)

Mahalli mahkemece, verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Gerekçeli kararın sanığın savunması alınırken bildirdiği adres yerine, mernis adresine tebliğ edilmesi sureti ile Tebligat Kanununun 10. maddesine aykırı davranıldığı, yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla, sanığın temyiz talebi süresinde kabul edilerek, temyiz talebinin reddine ilişkin 23.12.2014 tarihli ek kararın kaldırılması sureti ile yapılan incelemede;

Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine, duruşma açılıp, yeniden hüküm kurulmuş ise de, temyize, Yargıtay incelemesine tabi olacak ve kesinleşmesi halinde infaza verilecek hükmün, açıklanmasına karar verilecek yeni hüküm olduğu, bu nedenle kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eylemlerinin ve yüklenen suçların unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle yansıtılması ve bu şekilde cezanın şahsileştirilmesi gerekirken, açıklanan ilkelere uyulmadan, önceki karara yollama yapılmak suretiyle Anayasanın 141/3 ve 5271 sayılı CMK'nın 34 ve 223, 230. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün diğer yönleri incelenmeksizin bu sebepten 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 05.06.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.