2.HD Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığı

Daire/Kurul
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2016/8604
Karar No
2017/14290
Karar Tarihi
11 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
707
2
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Boşanma / Erkeğe Hakaret Edip Aşağıladığı / Eşinin Çamaşırlarını Ayırıp Yıkamadığı / Erkeğin Kalçası Kırıldığında Evi Terk Edip Bakıcının İşten Ayrılmasını Sağlayarak Eşini Zor Durumda Bırakmaya Çalıştığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kendi davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır (HMK m. 255). Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.

Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. O halde davalı-karşı davacı kadının,
davacı-karşı davalı erkeğe hakaret edip aşağıladığı, eşinin çamaşırlarını ayırıp yıkamadığı, davacı-karşı davalı erkeğin kalçası kırıldığında evi terk edip annesinin yanına gittiği ve kardeşleri tarafından tutulan bakıcıya "bakmayacaksın, bak seni kötü yaparım, sana iftira atarım" deyip işten ayrılmasını sağlayarak eşini zor durumda bırakmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. O halde, bu yöndeki tanık sözlerine değer verilerek davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, bu yön göz önünde tutulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8604 K. 2017/14290)