2.HD Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

Daire/Kurul
2. Hukuk Dairesi
Esas No
2016/13106
Karar No
2018/2956
Karar Tarihi
5 Mar 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Eşit Kusurlu Olan Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

(YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS 2016/13106 KARAR 2018/2956)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece; "davalı-karşı davacının davacı-karşı davalı kadına şiddet uyguladığı, sürekli alkol aldığı, evi ve çocukları ile yeterince ilgilenmediği, buna karşın davacı-karşı davalı kadının davalı-karşı davacı erkeği değişik kişilerle aldattığı" gerekçesiyle davacı-karşı davalı kadının boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, davalı-karşı davacı erkek yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kadının eylemlerinin değişik zamanlarda iki farklı erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşmayan eşinin güvenini sarsacak nitelikte davranış sergilemek şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık "eşine yönelik fiziksel şiddet, birlik görevlerini yerine getirmeme ve alkol kullanma" olarak mahkemece davalı-karşı davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlar, davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olup, davalı-karşı davacı erkeğe kusur olarak yüklenebilecek başkaca bir davranış ise ispatlanamamıştır. Tarafların belirlenen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu olan eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez (TMK m. 174/1-2). O halde; davalı-karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

3- Mahkemece davacı-karşı davalı kadının yoksulluk nafakası (TMK m.175) talebinin "boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu" gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de; yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere taraflar boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurludurlar. Davacı-karşı davalı hakkında yapılan sosyal ve ekonomik durum araştırmasında ev hanımı olduğu belirtilmiş, tanık olarak dinlenen Halime ise kadının muhasebecide asgari ücretle çalıştığını beyan etmiştir. Bu sebeple, davacı-karşı davalı kadının usulünce ekonomik ve sosyal durumu araştırılarak; boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi ve gerçekleşecek sonucuna göre kadının yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekir. Bu sebeple hükmün yoksulluk nafakası yönünden de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 05.03.2018
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu