3.HD Buzdolabında Oluşan Hasar Bedelin Ödenmesi İçin Verilen Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Daire/Kurul
3. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2017/12240
Karar No
2017/17352
Karar Tarihi
11 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Buzdolabında Oluşan Hasar Bedelin Ödenmesi İçin Verilen Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Davacı, tüketicinin buzdolabında oluşan hasar bedeli olan 1.544.00.- TL nin ödenmesine ilişkin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir.

HMK 27 . maddesinde hukuki dinlenilme hakkı düzenlenmiştir.

Hukuki dinlenilme hakkı
(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.
(2) Bu hak;
a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,
b) Açıklama ve ispat hakkını,
c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini,
içerir.


HMK 126. maddesinde cevap dilekçesinin verilmesi düzenlenmiştir.

Madde 126- (l) Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir.
(2) Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir.
(3) Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.
(4) Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir.


Somut olayda, davacı vekiline cevap dilekçesinin tebliğ edilmediği, bu durumun hukuki dinlenilme hakkına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 427/6. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanım yararına bozulmasına, gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS 2017/12240 KARAR 2017/17352)