11.HD Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari

Daire/Kurul
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2015/11852
Karar No
2016/8837
Karar Tarihi
1 Ara 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Sebebiyle, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak İstemine Dair Davanın Ticari Dava Olması Sebebiyle Davaya Bakma Görevinin Ticaret Mahkemesi Olduğu

Taraflar arasında görülen davada ... ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 09/06/2015 tarih ve 2013/338-2015/211 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, borçlu şahsa ait olup, müvekkile alacağından dolayı 30/04/2009 keşide tarihli, ....500,00 TL bedelli çek verildiğini, çekin tahsili için bankaya ibrazında karşılığının bulunmadığının anlaşıldığını, bu sebeple davalı aleyhine çeke dayalı olarak takip başlatıldığını ancak, davalının zaman aşımı sebebiyle takibin iptalini talep ettiğini ve mahkemece icranın geri bırakılmasına karar verilerek takibin durdurulduğunu oysa, müvekkilinin zaman aşımına uğramış olsa da söz konusu çekten kaynaklanan alacağının devam ettiğini ileri sürerek, ....500,00 TL'nin çekin keşide tarihi olan 30/04/2009 tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, görev ve yetki itirazında bulunmuş, taraflar arasında herhangi bir ticari ya da alacak ilişkisi bulunmadığını savunarak, davanın usul ve esastan reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, her ne kadar dava çeke dayalı olsa da, çekin zaman aşımına uğramış olması sebebiyle kambiyo niteliğini kaybettiğinden ve ilişki ticari nitelikte bulunmadığından, davalının kabulünde de olmadığından görev itirazının, dava alacağın tahsili istemine dair olup, davacının adresindeki mahkeme de yetkili olduğundan görev ve yetki itirazının reddi gerektiği, davacının davasını borç ilişkisine dayandırdığı ve zaman aşımına uğramış, kambiyo niteliğini kaybetmiş olsa da yazılı delil başlangıcı sayılan, imzanın inkar edilmediği çeke karşı dinlenen tanık ile haklılığını ispat ettiği, davalının imzayı inkar etmediği gibi, hukuki ilişkiyi hangi sebeple reddettiğini de ispat edemediği, çekin kambiyo niteliği taşımaması ve takipten önce de ihtar çekilmemesi sebebiyle temerrüt tarihinin takip tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle, ....500,00 TL'nin takip tarihi olan .../09/2009 tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

...- Dava, 6762 Sayılı TTK'nın 644, 6102 Sayılı TTK'nın 732. maddesine dayalı sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak istemine dair olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ancak, gerek 6762 Sayılı TTK'da, gerekse de, 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK'nın .... maddesinde, Ticaret Kanunu'nda öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu düzenlenmiştir. Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK'nın 6335 Sayılı Kanun ile değiştirilen .... maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki, iş bölümü ilişkisi olmaktan çıkarılarak görev ilişkisi haline getirildiğinden, dava şartı olan görev hususunun kamu düzenine dair olup, yargılamanın her aşamasında re'sen göz önünde bulundurulması gerektiğinden mahkemece işbu davanın mutlak ticari dava olması sebebiyle davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait olduğu nazara alınmaksızın işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
...- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Yukarıda (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, (...) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 1.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11852, K. 2016/8837)