Konu: Dava Ehliyeti

1 İçtihat

Ortaklık Sözleşmesinde Aksi Kararlaştırılmadıkça Adi Ortaklar Üçüncü Kişilere Karşı Üstlendikleri Borçlardan Müteselsilen Sorumludur

Ortaklık sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça adi ortaklar birlikte ya da temsilci vasıtasıyla üçüncü kişilere karşı deruhte etmiş oldukları borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hükme göre alacağa dair bu davanın adi ortakların sorumluluğuna dayalı olarak her birine karşı açılması mümkündür. Aynı şekilde dava açılırken ve temyiz ilk karar düzeltme yoluna başvuru yaparken de adi ortakların birlikte hareket etmesi zorunludur.