Konu: Denetimli Serbestlik

6 İçtihat

HAGB Kararı Açıklandığında Hüküm Değiştirilerek Sanığın Aleyhine Daha Ağır Bir Ceza Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Eklenmesi Hatalıdır

CMK’nın 231. maddesinin 11. fıkrasındaki emredici hüküm uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerektiğinden, açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik yapılarak, sanığın aleyhine olacak şekilde daha ağır bir cezanın belirlenmesinde ve ilk hükümde uygulanmayan taksitlendirmenin açıklanan karara eklenmesinde isabet bulunmamaktadır.

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranmamakta Israr Koşulu Gerçekleşmişse Yargılamaya Devam Edilerek Esas Hakkında Hüküm Verilmelidir

İki kez uyarılmasına rağmen iki defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekirken, kamu davasının durmasına karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.

Denetim Süresinde Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazı Kararı Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır

Denetim süresinde suç işlenmesi üzerine erteli hapis cezasının aynen infazına yönelik verilecek olan kararın, hükmün infazına ilişkin olması nedeniyle duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilebilecek kararlardan olduğu gözetilmeksizin, merciince yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Denetimli Serbestlik Tedbirine Uymamakta Israr Şartı Gerçekleşmediği İçin Açılan Kamu Davası Hakkında Durma Kararı Verilmesi İsabetlidir

Uyuşturucu madde bulundurma suçu davasında verilen denetimli serbestlik tedbirine uymamakta ısrar şartı gerçekleşmediği için açılan kamu davası hakkında durma kararı verilerek, şüpheli hakkında hükmolunan denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi, denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde yargılamaya devamla işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği, bu nedenle incelemeye konu durma kararının kanuna uygun olduğu anlaşıldığından kanun yararına bozma isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

Mahkumiyet Hükmünün Yorumunda Duraksama Olursa Duraksamanın Giderilmesi İçin Hükmü Veren Mahkemeden Karar İstenir

Cumhuriyet savcılığının istemi üzerine çektirilecek cezanın infazı konusunda oluşan tereddütün giderilmesi gerektiği, hesap işlemine ilişkin olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek, istem konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü gerektiği gözetilmeksizin, itirazın reddine ilişkin karar isabetli değildir.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu / Denetimli Serbestlik / Yükümlülüklerin İkinci Kez İhlal Edilmesi / Israr Koşulu

2 kez uyarılmasına rağmen 2 defa yükümlülüklerini ihlal ettiği görüldüğünden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan TCK’nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sanığın cezalandırılması isteğiyle açılan davada kovuşturma şartı olan ısrar koşulu gerçekleşmiştir. Bu nedenle mahkemece yargılamaya devam edilerek esas hakkında bir hüküm verilmesi gerekir.