Konu: Dolandırıcılık Suçu

6 İçtihat

Denetim Süresinde İşlenen Kasıtlı Suçlardan Dolayı Adli Para Cezasıyla Cezalandırılması Nedeniyle Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınamaz

Hükümlünün denetim süresi içerisinde işlediği kasıtlı (görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret) suçlardan dolayı neticeten adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği, dolayısıyla koşullu salıverilme kararının geri alınamayacağı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Kesinleşmiş Kararlar Yönünden de Uzlaştırma Hükümleri Uygulanması Gerekir

Kesinleşmiş kararlar bakımından da uzlaştırma hükümlerinin uygulanması gerektiği cihetle; hükmün infazının durdurularak, 5271 sayılı Kanunu’nun 253. maddesindeki esas ve usullere göre uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için yargılama dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.