13.HD Emlakçı Komisyon Ücretinin Tahsili İstemi / Davacı Emlakçı Davalıya Taşınmazı Gösterdiği Taşınmazı Davalının

Daire/Kurul
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2015/38577
Karar No
2017/11891
Karar Tarihi
4 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Emlakçı Komisyon Ücretinin Tahsili İstemi / Davacı Emlakçı Davalıya Taşınmazı Gösterdiği Taşınmazı Davalının Eşi Tarafından Satın Alındığı / Emlakçının Görevini Yerine Getirdiğinden Komisyon Ücretine Hak Kazandığı

Dava, tellallık sözleşmesi gereği kararlaştırılan komisyon ücretinin tahsili istemine ilişkindir.

Davacı ile davalı arasında imzalanan “Yer Gösterme Ve Komisyon Akdi” adı altındaki sözleşme incelendiğinde, alıcının gördüğü gayrimenkulü şahsı, ortağı veya kendisinin vasıtasıyla görüp beğenen şahıslarca satın alması halinde satış bedeli üzerinden %3 komisyon + KDV ödeyeceğinin kararlaştırıldığı ve taraflarca imza altına alındığı anlaşılmaktadır.

Davacı tellal, davalıya taşınmazı göstermiş, davalı, davacı ile yaptığı sözleşmeyi ortadan kaldırmadan, davacının gösterdiği taşınmaz davalının eşi tarafından satın alınmış olduğuna göre, artık tellal üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ücret istemeye hak kazanmış olup, davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, emlak komisyoncusu olduğunu, davalı ile 10.06.2013 tarihli tellallık sözleşmesi imzaladığını, sözleşmede belirtilen taşınmazı davalıya gösterdiğini, davalının taşınmazın kendisini devre dışı bırakarak satın aldığını, ileri sürerek 4.560,00-TL komisyon bedelinin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, taşınmazın eşi tarafından satın alındığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, tellallık sözleşmesi gereği kararlaştırılan komisyon ücretinin tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. davacının dayandığı, davacı emlakçı ile davalı arasında imzalanan 10.06.2013 tarihli “Yer Gösterme Ve Komisyon Akdi ” başlıklı sözleşme 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 520.( Eski BK.404.) maddesindeki şartlara uygun geçerli bir tellallık sözleşmesidir. Belge içeriğine göre davaya konu taşınmazın davacıya gösterildiği sabittir. Davacı ile davalı arasında imzalanan 10.06.2013 tarihli “Yer Gösterme Ve Komisyon Akdi” adı altındaki sözleşme incelendiğinde, alıcının gördüğü gayrimenkulü şahsı, ortağı veya kendisinin vasıtasıyla görüp beğenen şahıslarca satın alması halinde satış bedeli üzerinden %3 komisyon + KDV ödeyeceğinin kararlaştırıldığı ve taraflarca imza altına alındığı anlaşılmaktadır. Davacı tellal, davalıya taşınmazı göstermiş, davalı, davacı ile yaptığı sözleşmeyi ortadan kaldırmadan, davacının gösterdiği taşınmaz davalının eşi tarafından satın alınmış olduğuna göre, artık tellal üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ücret istemeye hak kazanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki mal sahibinin davacı tellalı yetkilendirmemiş olması da sözleşme kapsamında bir önem arz etmez. Açıklanan yönler gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/38577 KARAR 2017/11891)