8.HD Gaiplik Kararı / Kişi Hakkında Uzun Yıllardan Beri Haber Alınamadığının Tek Başına Tespitinin Yapılmış Olması

Daire/Kurul
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2018/9579
Karar No
2018/12418
Karar Tarihi
10 May 2018

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Gaiplik Kararı / Kişi Hakkında Uzun Yıllardan Beri Haber Alınamadığının Tek Başına Tespitinin Yapılmış Olması Kişinin Ölümü Hakkında Kuvvetli Olasılığının Varlığına Karine Teşkil Etmeyeceği

Taraflar arasında görülen ve yakanda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacılar Hüseyin Ş, Musa Ş, Gürsel Ş. ve Osman Ş. vekilleri Avukat İsa Özyiğit tarafından açılan davada, 1944 doğumlu Cemile Ş.'in 40-50 yıl kadar önce ortadan kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesinin istenildiği, yapılan yargılama sonucunda davanm kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde; "Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, haklan bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar verilmesi istenilen Cemile Ş.'den 40-50 yıldır haber alınamadığı tespiti yapılmış ise de bu kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın varlığı kanıtlanmamıştır.

Mahkemece Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde öngörülen "ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa" koşulunu dikkate alınmaksızın adı geçenin gaipliğine ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığmın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, HUMK'nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 10.05.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS 2018/9579 KARAR 2018/12418)