17.HD Genişletilmiş Kasko Poliçesinin Sayfasında Engelli Araçları Klozu / Dava Konusu Hasarın Meydana Geldiği Esnada

Daire/Kurul
17. Hukuk Dairesi
Esas No
2016/13363
Karar No
2017/6138
Karar Tarihi
31 May 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Genişletilmiş Kasko Poliçesinin Sayfasında Engelli Araçları Klozu / Dava Konusu Hasarın Meydana Geldiği Esnada Aracı Sevk ve İdaresinde Bulunduran Dava Dışı Sürücü İle Davacı Arasında Birinci Derecede Akrabalık Bağı veya İş Akdi

Taraflar arasındaki kasko tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait davalı ... şirketi nezdinden sigortalı olan ...marka 2011 model ... plakalı aracın 19.10.2014 tarihinde yol üzerinde olan su birikintisinin içinden geçerken stop ettiğini ve hareket edemediğini, aracın pert olduğunu, davalı ... şirketine hasar bedelinin ödenmesi için müracaat etmelerine rağmen ... şirketi tarafından bugüne kadar her hangi bir ödemenin yapılmadığını belirterek, hasar bedeli olan 59.688,00 TL' nin 20.10.2014 tarihinden itibaren uygulanacak reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu ...'ın maliki olduğu aracın hasarın meydana geldiği esnada dava dışı H...'ın sevk ve idaresinde bulunduğunu, eldeki davanın tarafları arasında imzalanan Genişletilmiş Kasko Poliçesinin 4. Sayfasında Engelli Araçları Klozu ile "...Özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanan hasta veya engelli kişilerin... Sınıfı sürücü belgesine sahip olması ile diğer hallerde birinci dereceye kadar yakınları veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanıldığına dair belge ibrazı şartı aranır. Aksi halde tazminat ödenmez." düzenlemesine yer verildiğini, dava dışı araç sürücüsü ile araç maliki arasında her hangi bir akrabalık ilişkisi bulunmadığı için davacıya hasar nedeni ile ödeme yapılmadığını belirterek, haksız açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; kısıtlı ...'in maliki olduğu ... plakalı aracın davalı ... şirketi nezdinde sigortalı olduğu, taraflar arasında imzalanan Genişletilmiş Kasko Poliçesinin 4. Sayfasında Engelli Araçları Klozu Başlığı ile "...Özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanan hasta veya engelli kişilerin H Sınıfı sürücü belgesine sahip olması ile diğer hallerde birinci dereceye kadar yakınları veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanıldığına dair belge ibrazı şartı aranır. Aksi halde tazminat ödenmez." düzenlemesine yer verildiği, dava konusu hasarın meydana geldiği esnada aracı sevk ve idaresinde bulunduran dava dışı sürücü ... ile davacı arasında birinci derecede bir akrabalık bağının bulunmadığı, davacı kısıtlının vasisi tarafından anılan sürücünün araçla ilgili çeşitli işlemleri yapması için ... 2. Noterliği'nin 24.09.2010 tarihli ve 08119 Yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil tayin edildiği, davacı vekili her ne kadar dava dışı sürücünün anılan vekaletnameye istinaden aracı kullandığını belirtip davalı ... şirketinin oluşan hasar bedelini ödemesi gerektiğini ileri sürmekte ise de taraflar arasında düzenlenen poliçe hükümlerinde "yakınları veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılma" koşulunun öngörüldüğü, iş akdi ile vekalet akdinin birbirinden farklı hukuki müesseseler olması nedeni ile poliçe hükümleri uyarınca davalı ... şirketinin araçta oluşan hasar bedelini ödemekle yükümlü olmadığının anlaşıldığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 31/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS 2016/13363 KARAR 2017/6138)