13.HD Gizli Ayıp / Kilometresi İle Oynanmış Araç Satış İddiası / Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar

Daire/Kurul
13. Hukuk Dairesi
Esas No
2015/16613
Karar No
2017/2063
Karar Tarihi
20 Şub 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Gizli Ayıp / Kilometresi İle Oynanmış Araç Satış İddiası / Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Yazılı Şekilde Karar Verilmesi

(YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS 2015/16613 KARAR 2017/2063)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı 06 A... plakalı aracı internette görüp beğendiğini Ostim araba pazarında davalı ile yapılan pazarlık sonucu 17.250,00 TL‘ye satın aldığı aracı servise götürdüklerinde bir takım arızaların tespit edildiği, davalının anlaşma yoluna girmemesi nedeniyle uzman mütalaası alındığı mütalaada aracın kilometresi ile oynandığının tespit edildiği aracın değer kaybı nedeniyle fazladan ödenen 4.250,00 TL’nin ihtarname tarihi olan 13.06.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, aracın servis kayıtlarında, gizli ayıp olarak ileri sürülen kilometredeki düşürülmenin satış tarihinden sonra meydana geldiği bundan da davalı satıcının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davacının talebini reddetmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu olayı aydınlatmaya yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bilirkişinin dosya üzerinden değerlendirme yaparak sonuca ulaştığı, araç üzerinde inceleme yaparak bizzat değerlendirme yapmadığı gibi ilgili test kuruluşlarında aracın gerçek kilometresinin tespiti hususunda ve yöntemler hakkında bilgi vermediği ve böylece oluştuğu iddia edilen çelişkili durumu taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine uygun bir rapor haline getirmediği açık olup, her ne kadar temyiz aşamasında sunulmuş ise de, davacının elindeki ... Oto Test servis kaydının esasen bu eksik incelemeyi işaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulu oluşturarak yukarıda belirtilen hususları da dikkate almak suretiyle denetime elverişli rapor alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı lehine BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.