2.İDD Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Yedek Olarak Kazanan Personelin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyar

Daire/Kurul
2. Daire
Esas No
2017/3587
Karar No
2017/8375
Karar Tarihi
27 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavını Yedek Olarak Kazanan Personelin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca İki Yıllık Süre İçinde, Sayılan Sebeplerle Boş Kalan veya Boşalan Kadrolara Atamalarının Yapılabileceği

İsteğin Özeti: Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 10.03.2014 günlü, E:2012/1328, K:2014/281 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay İkinci Dairesinin 04.05.2017 günlü, E:2016/5765; K:2017/3741 sayılı kararının; davalı idare tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Karar düzeltme istemi kabul edilerek Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve 30.11.2008 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan davacının, merkez teşkilatında uygun bulunan bir şeflik kadrosuna atanma istemiyle yaptığı 12.06.2012 tarihli başvurunun reddine ilişkin 18.12.2012 tarih ve 7542 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 10.03.2014 günlü, E:2012/1328, K:2014/281 sayılı kararla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, görevde yükselme sınavı sonucunda kadro yetersizliği nedeniyle sınavı yedek olarak kazanan adayların sınav sonucunun, iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olduğu, burada vurgulanan iki yıllık sürenin idari işleyişe ilişkin olup, ilgili İdarenin yapılan sınavdan sonra ihtiyaç doğması halinde bir sonraki görevde yükselme sınavını iki yıIı geçirmeden yapması gerektiği şeklinde anlaşılmasının gerektiği, bu haliyle yeni sınav yapılıncaya kadar sınavda ilan edilen kadrolarda boşalma olması durumunda, yedek olarak sınavı kazananlardan başarı sıralamasına göre atama yapılabileceği, aksi durumun daha yüksek puan almak suretiyle sınavı yedek olarak kazanmış ve henüz ataması yapılmamış adaylar var iken, daha alt sıralarda sınavı yedek olarak kazanan adayların atanmasına neden olacağı, olayda, şef kadrolarından boş kalan her birisi için mevcut yedeklere yeniden çağrı yapılmak ve tercihleri alınmak suretiyle en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere bir
değerlendirme yapılması gerekirken, bu hususların göz ardı edilmesi suretiyle ve ayrıca davacının görevde yükselme sınavında 8. yedek sırada başarılı olması ve davalı İdarede görev yapıp 43. sırada yedek olan bir personelin tercihte bulunmasının sağlanmasına karşın davacının isteminin değerlendirilmeye alınmayarak reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı İdarenin, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek yaptığı temyiz başvurusu, Danıştay İkinci Dairesinin 04.05.2017 günlü, E:2016l5765; K:2017/3741 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek Danıştay İkinci Dairesinin söz konusu kararının düzeltilmesini ve Mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu'nun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay İkinci Dairesinin 04.05.2017 günlü, E:2016/5765, K:2017/3741 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 22. maddesinin 2. fıkrasında "Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından
vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir."
kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davalı İdarece 30.11.2008 tarihinde şef kadrosu için yapılan görevde yükselme sınavına katılan davacının, sınavda başarılı olduğu ve yedek olarak ataması yapılacaklar arasında 8. sırada yer aldığı; atanmaya hak kazanan asil adayların atamasının yapılması sonucunda boş kalan Ardahan ili için 24.07.2009 tarih ve 7267 sayılı yazıyla, davacı ile birlikte yedek adaylara çağrı yapıldığı, davacının bu yazı üzerine herhangi bir tercihte bulunmadığı; yine 12.06.2012 tarihli başvuru dilekçesinde Erzincan ve Artvin illeri için de tarafına tercihte bulunmasının istenilmesine karşın, ailevi durumları nedeniyle anılan iller için de tercih yapılmadığının belirtildiği, davalı İdare Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığında şef olarak görev yapan bir kişinin, 31.01.2011 tarihli işlem ile İzmir iline atanması üzerine, 24.02.2011 tarih ve 2352 sayılı yazı ile boşalan Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığında şef kadrosu ile Artvin ilinde boş olan kadro için, son sıradaki yedek aday olan S.K'nın tercihlerinin istenildiği; sözü edilen bu kadroya S.K'nın 04.03.2011 tarihinde atanması üzerine davacının, 12.06.2012 tarihli dilekçesiyle, kendisinden daha alt sırada bulunan 73. yedek adayın dahi Merkezde bulunan şef kadrolarından birine atandığını belirterek, Merkez Teşkilatta bulunan şef kadrolarından birine kendisinin de atamasının yapılması istemiyle başvurduğu; bu başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan yukarıda yazılı Yönetmeliğin 22.maddesinde, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan yedek durumdaki personelin, başarı sırasına göre ilan edilen kadrolarda, 2 yıllık süre içerisinde sayılan sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara atamalarının yapılabileceği hususunun hüküm altına alınması karşısında, maddede sayılan sebeplerle boşalmadığı açık olan bir kadroya, 30.11.2008 tarihinde yapılan sınavın üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 15.06.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 10.03.2014 günlü, E:2012/1328, K:2014/281 sayılı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 27.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Danıştay 2. Dairesi E. 2017/3587 K. 2017/8375)