Konu: Görevi Kötüye Kullanma Suçu

6 İçtihat

Hekimin Ameliyat Sonrası Gerekli Takip ve Kontrol Muayenesini Yapma Konusundaki İhmali Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Kamu davası; hekimin görevi kötüye kullanma iddiası ile taksirle öldürme suçuna ilişkindir. Op.Dr.’un ameliyat sonrası serviste kontrol muayenesini yapmamasının bir eksiklik olduğu ancak hastanın şikayetlerinin gece başladığı, Op.Dr.’un nöbetçi olmadığı, gece boyunca aranmadığı için klinik durumundaki kötüleşmeden haberi olmadığı, hekimin hastanın sevk edildiğini ertesi sabah öğrendiği birlikte değerlendirildiğinde; kişinin ölümü nedeniyle Op. Dr.’a kusur atfedilemeyeceği, bu eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı, kişinin ameliyat sonrası takip, tedavi ve sevk işlemlerine katılan ilgili diğer hekimlere ve yardımcı sağlık personeline kusur atfedilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında; sanığın eylemi ile netice arasında illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamadığı, bu nedenle sanığın taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ancak bahsedilen raporlar ve tüm dosya kapsamından sanığın ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli takip ve kontrol muayenesini yapma konusundaki ihmali nedeniyle eyleminin TCK 257/2’deki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.