18.CD Görevli Polis Memurunun Kendine Ait Şahsi Telefonundan İfadesi Alınacak Şahsı Çağırması / Şahsın Şaka Zanneder

Daire/Kurul
18.CEZA DAİRESİ
Esas No
2015/3718
Karar No
2015/6696
Karar Tarihi
7 Eki 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Görevli Polis Memurunun Kendine Ait Şahsi Telefonundan İfadesi Alınacak Şahsı Çağırması / Şahsın Şaka Zannederek Hakarette Bulunması

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A- Temyiz dilekçesinin süresi içinde verilmediği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca O Yer Cumhuriyet Savcısının tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,


B- Sanığın temyizine gelince,

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Polis memuru olan katılanın kendi özel telefonundan aradığı sanığa kendisinin polis olduğunu belirterek karakola ifade için çağırdığı olayda, sanığın arayan kişinin kendisine şaka yaptığını zannettiği şeklindeki savunması karşısında, eylemin TCK'nın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturacağı düşünülmeden yerinde görülmeyen gerekçeyle görevliye hakaret suçundan hüküm kurulması,

2- Kabule göre, sanığın adli sicil kaydında bulunan ilamının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin olup kesinleşmiş mahkumiyet niteliğinde bulunmaması, sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla bir daha suç işlemekten çekineceği kabul edilerek hükmolunan cezanın ertelenmesi karşısında, bu gerekçeyle çelişkili biçimde, "sanığın kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunduğu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşmadığı" şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık M.. A..'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/10/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ E. 2015/3718 K. 2015/6696)