4.HD Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Haciz İhbarnamelerine İtiraz Dilekçeleri Üzerinde İcra Müdürlüğü Görevlilerinden Kimsenin Havalesini Gösterir Kaydın OImaması / İİK, m. 89/3 Uyarınca Menfi Tespit Davası / Dava Masrafları

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:
2017/3342
KARAR NO: 2017/6658
KARAR TARİHİ: 1.11.2017

Dava, İcra ve İflas Kanunu'nun 89/3 maddesi uyarınca menfi tespit istemine ilişkindir. Takip dosyasında alacaklı-davalının talebi üzerine davacı bankaya İİK'un 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havalesini gösterir kaydın olmadığı, bu doğrultuda da icra müdür yardımcısı imzalı 26/12/2012 tarihli tutanak olduğu anlaşılmaktadır. O halde, itirazların süresinde olmadığı, 3. haciz ihbarnamesi düzenlenmesi doğru olduğu ve eldeki davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davanın açılmasında kusuru bulunmayan davalı aleyhine vekâlet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 04/01/2013 gününde verilen dilekçeyle menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 11/10/2016 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

1-)Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, İcra ve İflas Kanunu'nun 89/3 maddesi uyarınca menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı banka, davalının alacaklı olduğu icra takip dosyasından kendisine İİK'nun 89. maddesi gereğince gönderilen 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine süresinde itiraz etmesine rağmen 3. haciz ihbarnamesi gönderildiğini, icra dosyasındaki borçluya herhangi bir borcu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının borçlu olmadığı kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş; yargılama gideri ve vekalet ücretinden davalı taraf sorumlu tutulmuştur.Dosyanın incelenmesinde; ... 16. İcra Müdürlüğü'nün 2012/15582 Esas numaralı takip dosyasında alacaklı-davalının talebi üzerine davacı bankaya İİK'un 89. maddesi gereğince 1. ve 2. haciz ihbarnameleri gönderildiği, davacı banka tarafından bu ihbarnamelere itiraz dilekçeleri verildiği ancak dilekçelerin üzerinde icra müdürlüğü görevlilerinden hiç kimsenin dosyaya havalesini gösterir kaydın olmadığı, bu doğrultuda da icra müdür yardımcısı imzalı 26/12/2012 tarihli tutanak olduğu anlaşılmaktadır. O halde, itirazların süresinde olmadığı, 3. haciz ihbarnamesi düzenlenmesi doğru olduğu ve eldeki davanın açılmasına davalının sebebiyet vermediği anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davanın açılmasında kusuru bulunmayan davalı aleyhine vekâlet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Temyiz edilen kararın, yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA; davalının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle reddine ve peşin alınan istek harcının istenmesi halinde iadesine, 01.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu