Konu: Hatır Taşımacılığı

1 İçtihat

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince Verilen Kararda Vekalet Ücreti AAÜT m. 13 Gereğince Hesaplanan Ücretin Beşte Biridir

İtiraz hakem heyetince verilen kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16/13 maddesinin uygulanması gerektiği göz önüne alınarak AAÜT’nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5’i oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.