Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Havanın ve Mevsimlerin Suçluluk Üzerindeki Etkisi

Her ne kadar “hava durumu ve suç”, “iklim ve suç” ile “mevsim ve suç” hakkında sorular farklı olsa da, ortak bir varsayımda bulunurlar: Hava, bir şekilde suç davranışını etkiler. Hava ve insan davranışları arasındaki ilişkiye dair en eski inançların çoğu, hava tanrılarından göksel cisimlerin konumlarına kadar uzanan dünyevi nedenlere dayanıyordu. 5000 yıl öncesine dayanan astroloji, bu yaklaşımın klasik bir örneğidir. 2400 yıl önce Hipokrat’tan 1748’de Montesquieu’ye kadar yapılan açıklamalar, belirli bölgelerdeki iklimin bu bölgelerdeki nüfusu etkilediğini varsaydı – örneğin sıcak iklim bölgelerinde sıcak kanlı insanlar doğarken soğuk iklim bölgelerinde soğukkanlı insanlar doğmaktaydı. Bu varsayımların çoğu -aslında hepsi- son bilimsel araştırmalarla çürütüldü. Bununla birlikte, bir dizi modern suç teorisi, hava durumunun, iklimin ve mevsimin, neden mantıksal olarak ceza davranışını etkilediği araştırırken, bazı iyi gerekçeli argümanlar sunmaktadır.

Bu araştırma makalesinde genelde hava, mevsim ve iklim ile neyin kastedildiğini tanımlamaktadır. Hava ile suç arasında bir ilişki olduğunu düşünen teorilerin bazılarını ele alınıyor ve rutin etkinlikler suç teorisi ve sosyal etkileşimde stres üzerine odaklanan teorilerin, görülen ilişkiler için en iyi açıklamalar sağladığı sonucuna varılıyor. Daha sonra hava, iklim veya mevsimin suç üzerinde etkili olduğunu gösteren verilere bakılıyor. Son olarak, bunları dikkate alarak, hava durumu, iklim veya mevsimin suç oranı veya suç örüntülerini etkileyip etkilemediği ve eğer öyleyse nasıl olacağı konusunda bazı çıkarımlara varılıyor.

Havanın ve Mevsimlerin Suçluluk Üzerindeki Etkisi.jpg

Hava, İklim ve Mevsim
Kriminolojide incelenen havanın aslen üç yönü vardır:

  1. Havanın kendisi
  2. Mevsim
  3. İklim.
Meteoroloji Sözlüğü’nde (Glickman, 2000) tanımlanan hava, dünya atmosferinin halidir ve bu atmosferde kriminologların inceledikleri (ve yerel meteorolojistlerin rapor ettiği) ana bileşenler sıcaklık, nem ve yağış, bulutluluk, rüzgar ve barometrik basınç şeklindedir. Sözlük, hava koşullarının genellikle saatler veya günler olarak düşünülen kısa vadeli atmosferik koşulları ifade ettiğini belirtmektedir. Hava olaylarının suç üzerindeki etkileri üzerine yapılan birçok modern çalışma, bu hava unsurlarında günlük değişkenlikleri bağımsız değişkenler olarak kullanmaktadır.

Hava da dahil olmak üzere tüm doğal olaylar, alan ve zaman boyutlarında ortaya çıkar. İklim, belirli bir alanın, genellikle büyük bir coğrafi bölgenin hava karakteristiğidir. Her yıl düzenli olarak tekrarlanan, genellikle aylarca süren karakteristik hava durumu, mevsimleri oluşturur. Bir günün havası ne olursa olsun veya iklim ne olursa olsun, neredeyse tüm yerlerde hava, yıl boyunca değişir ve bir periyot boyunca daha sıcak ve başka periyotta daha serin olur. Değişen mevsimlerin insan davranış kalıplarını etkilemesi, suç dahil neredeyse tüm insan faaliyetleri hakkındaki verilerle doğrulanmaktadır.

İklim ve mevsim hava koşullarının farklı yönlerini tanımladığından, iklim değişikliğinin suç üzerindeki etkilerini tartışırken her birini ayrı ayrı düşünmek önemlidir. Suç, toplumsal bir davranıştır ve insanların içinde bulunduğu neredeyse her davranış, çevremizdeki hava, bu havayı değiştiren mevsim değişimleri ve iklimimizi tanımlayan genel hava koşulları tarafından küçük veya büyük şekillerde etkilenir. Suç verilerinin mantıksal ve yüzeysel bir incelemesi suçla hava arasında bazı ilişkilerin ortaya çıkmasını desteklemektedir ve kriminologlar, o ilişkinin yapısının ne olduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu ilişkiyi havanın nasıl sağladığını açıklayabilmemiz için araştırmaktadırlar.

Hava ve Suç İlişkisinin Teorik Modelleri
İlk Açıklamalar
İlk filozoflar, havanın, ılıman iklimlerin ılımlı kişiliklere ve sıcak iklimlerin daha saldırgan kişiliklere dönüşmesine neden olduğuna, bireylerin ve dolayısıyla kültürlerin biyolojik ve psikolojik yapısını etkilediğine inanmaktadır. Karakteristik olarak, daha sıcak günlerin, sıcak mevsimlerin ve sıcak iklimlerin bireyleri doğrudan etkilediğini ve bu nedenle önleme mekanizmalarını daha az kontrol edebildiklerini ve daha çok dürtüsel ve genellikle agresif davranışlara sergilediklerini savunuyorlardı. Toplum, o zamanda, yalnızca bu bireysel etkileri yansıtıyordu.

1800’lü yıllarda modern sosyal bilimin doğuşunda, Belçikalı bir istatistikçi olan Adolphe Quetelet, kişilere karşı işlenen suçların daha sıcak iklimlerde ve mevsimlerde oysa mülkiyete karşı suçlar daha serin iklimlerde ve mevimlerde daha sık görüldüğünü savunan Suçluluğun Termik Kanununu formüle etti. Yüzyılın geri kalan kısmı ve 20. yüzyıla kadar, Cesare Lombroso ve Enrico Ferri’den Gustav Aschaffenburg’a kadar olan bu kriminologların çoğu bu termik yasayı destekledi. Birleşik Devletler’de bazı araştırmacılar aşırı ısıyı, duyguları uyarmak, sinirliliği arttırmak ve düşük düzeyde sosyal engelleme getirmekle ve bireyin dürtülerini kontrol altına alamamakla sorumlu tuttu. Bu faktörlerin hepsinin, ABD’nin daha sıcak olan güney bölgelerinde görülen yüksek cinayet oranlarına yol açtığı savunuldu. Bu argüman, soyları Afrika’nın sıcak bölgelerine dayanan siyahilerin saldırganlığa kalıtsal bir eğilim gösteren ırkçı bir iklimsel determinizmi daha da ileri götürdü ki bu iklimden kaynaklanan daha düşük dürtü kontrolü olan Afro-Amerikanlar arasında daha yüksek cinayet oranlarına neden oldu.

Bununla birlikte, diğerleri bu biyolojik determinizmi reddetti ve hava ile suç arasındaki ilişkinin, kültür ve sosyal etkileşimlerin değişen doğasından kaynaklandığını gözlemlemeye başladı (Falk, 1952, bu literatürün mükemmel bir incelenmesini sağladı). İlk seçkin sosyalistlerden biri olan Emile Durkheim(1897/1951), sosyal bir olgu olarak intiharı kapsamlı bir şekilde incelediğinde, bu açıklamalara ve suçluluğun termik yasasına karşı geldi. Suç ve suikast ile ilgili verileri inceleyerek, hava ile suç arasındaki ilişkiyi kullanmak için sistematik bir bilimsel yöntem getiren ilk araştırmacılardan biriydi. Tarihte bir zaman belirli iklimlerin karakteristik olarak göründüğü kişisel saldırganlık -cinayet ve intihar- kalıplarının, diğer zamanlardaki aynı iklimlerde mutlaka aynı olmadığını belirtti. Ayrıca, her iklimde popülasyondaki farklı alt kültürlerin farklı saldırganlık seviyeleri gösterdiğini de ispatladı. Saldırganlığı besleyen ya da önleyenin iklim değil, bu iklimde yaşayan insanların kültürel çerçeveli sosyal etkinlikler olduğunu savundu.

Mevsimlik incelemede, Durkheim (1897/1951), 1800’lerden sonra Avrupa’dan gelen, yaz aylarında cinayet oranları ve intihar oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren verileri kullandı. Bununla birlikte, bu verilerin analizinden sonra, kendisinin cinayet veya intihar yol açan, bireyde değişiklikler meydana getirenin ısı olmadığı sonucuna varmıştır. Bunun yerine, erken ölümlere ya da isteğe bağlı ölüme neden olan oranlar yaz boyunca ortaya çıkıyor; çünkü bu sezon boyunca sosyal hayat daha aktif ve sosyal etkileşimler daha yoğun. Mevsimlik ya da iklimsel etkileri de içeren hava etkisinin suç ve intihar düzeylerini değiştiren sosyal etkileşimlerde değişiklikler meydana getirdiğini anlayan ilk kişiler arasındaydı.

Modern Teoriler
20. yüzyılda modern kriminolojinin gelişmesi sırasında teorisyenler giderek Durkheim‘ın rehberliğini takip etmeye başladılar ve hava durumu, iklim veya mevsimin günlük yaşamdaki sosyal etkileşimlerimizi nasıl etkilediğini incelediler. Yüzyıl boyunca giderek sofistike yöntemler kullanarak çeşitli açıklamalar test edildi ve 21. yüzyılın başında havanın suça olan etkisini açıklamak için iki model geliştirildi:

  1. Stres üzerine odaklanan etkileşim kuramları
  2. Rutin etkinlikler teorisi.
Etkileşim kuramları, bireyin yaşadığı toplumsal çevre ile olan ilişkisine bakar. Kısaca, insanlar her gün birbirleriyle nasıl başa çıkmayı başarabilir? Bu modelde, stres -sürekli değişen koşullara uyum sağlama ihtiyacı ve başkalarını sosyal etkileşime sokma ihtiyacı- tüm insan davranışlarında sabittir. Kültürümüz tarafından sağlanan sosyal olarak öğrenilmiş öğrenme alışkanlıklarını kullanarak çevremize tepki ve yanıt veririz. Bu ortam yalnızca diğer insanlardan ve diğer insanlarla olan etkileşimlerimizden değil aynı zamanda fiziksel dünyadan oluşmaktadır. Bu adaptasyonlar genellikle oldukça işlevseldir ve bireyin normal stres seviyeleri ile uğraşmasına izin verir. Bununla birlikte, şiddetli hava koşullarında, bu normal adaptasyonlar işlevsel sınırlarının ötesine uzanıyor ve normal fiziksel, psikolojik ve sosyal reaksiyonlar yıkılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kamuya açık ortamlarda çok sıcak havalarda erkekler gömleklerini çıkarabilir. Kadınlar, kanunen ve kültürel antlaşma gereğince çalışamazlar. Çok sıcak havalarda, orta ve daha üst sınıf insanlar kendi klimalı evlerinin içinde kalabilirler. Klima almaya gücü yetmeyen ve onları çalıştırma enerjisi olmayan yoksullar, bunu yapamaz. Başka bir deyişle, insanların artan strese uyum sağlayabilmeleri, ekonomik durumdan cinsiyete kadar her şeye bağlı. Stres zamanlarında, bu farklılıklar, bazı popülasyonlarda suç davranışlarının diğerlerinden daha fazla artmasına neden olabilir.

Bu stres tamamen sosyal ya da psikolojik değil. Isı vücutlarımız üzerinde çok gerçek bir fiziksel etkiye sahiptir. Artan ısı periyodu süresince terleriz ve sıcaklığı daha iyi dağıtmak için cildin yakınındaki kan akışı artar. Bununla birlikte, bazı noktalarda vücudumuz fiziksel olarak artan ısıyla (ve bağlı olarak artan nemle) üretilen strese ayak uyduramıyor. Araştırma, ısının (veya sıcaklığın ve nem ilişkisinin) belirgin bir şekilde birçok insanı etkileyeceği rahatsızlık noktaları olarak nitelendirilen noktaların bulunduğunu ve bu noktaların bazı suçlarla, özellikle saldırı ve cinayetle ilişki içinde olduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte, bireyin biyolojisinin ötesinde, suçlar daha çok insan etkileşiminden kaynaklanan streslerin bir sonucudur ve hem hava durumu hem de mevsim davranış biçimimizi ve böylece dolaylı olarak maruz kaldığımız stresin niteliğini ve düzeyini değiştirir. Bu yaygın davranış biçimleri rutin etkinlikler olarak adlandırılır ve hava ve mevsimin suça olan etkisini anlamaya yönelik ikinci büyük yaklaşımın odak noktasıdır.

Cohen ve Felson (1979) tarafından geliştirilen rutin etkinlikler teorisi, muhtemelen hava durumu, iklim ve mevsimin suçla ilişkisini açıklayan en yaygın modeldir. Bu teoriye göre suç, zamanında ve motive olmuş suçluların alanına, uygun hedeflere ve ehliyete sahip vasilerinin olmamasının bir sonucudur. Bireylerin neden suç işlemek için motive olduklarını açıklamak isteyen nedensel bir teori olmadığını unutmayın.

Hava, iklim ve mevsim, bu bileşenlerin üçünde de (ör., Motive suçlular, uygun hedefler ve vasilerin bulunmaması) bir etkisi olabilir. Örneğin Noel yakınlarında, çoğu zaman, hediye almak için (veya bu hediyeleri almak için kullanılan kredi kartlarının faturalarını ödemek için) acil nakit ihtiyacından dolayı sıklıkla ekonomik açıdan stres yapılıyor. Silahlı soyguncularla yapılan saha incelemelerinde, soygunun genellikle acil nakit ihtiyacından kaynaklandığını ve tercih edilen hedeflerin nakit veya kıymetli ürüne sahip olma ihtimali yüksek ve savunma silahına sahip olma olasılığı düşük bireyler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu iki faktör Noel için baskın faktörler. Ve tabii ki, FBI verileri soygun suçunun şiddetli kış aylarında düzenli olarak daha yaygın olan tek suç olduğunu teyit ediyor (Aralık ve Ocak; Falk, 1952).

Sonuç
Kısa tarihte, araştırmada genellikle çok sınırlı coğrafi alanlarda ve zaman periyotlarında elde edilen sonuçlara dayalı bazı çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Henüz ele alınmayan bir takım sorular da var. Ancak bu sorunlara rağmen, gelecek araştırmalar için bir başlangıç noktası olarak alınabilecek bazı temel sonuçlara ulaşıldığını görünüyoruz:

  • Ölçülen hava değişkenlerinin hepsinde, yalnızca daha yüksek nem ile daha yüksek sıcaklıklar, suçla tutarlı ve sağlam bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde, tecavüz, saldırı, hırsızlık ve azınlıklar için mevsimsel olarak belirgin kalıplar var, bu suçların tümü yaz aylarında artmaktadır. Diğer ülkeler de belirli suçlar için mevsimsel modeller sergiliyor ancak yazın Birleşik Devletlerle aynı seviyede olmuyor.
  • Hem cinayet hem de soygun düzenli aylık kalıplar gösterir, ancak mevsimsel çizgide görülmez. Bu noktadan hareketle, mevsimin ya da günlük hava koşullarının herhangi bir nüfusa etkisinin, nüfusun kültürü, sosyal ve ekonomik durumu ve nüfus yapısına bağlı olduğunu anlamak önemlidir.
  • Hava ile mevsim ve suç arasındaki gözlemlenen ilişkiyi açıklayan en etkili model rutin etkinlikler teorisidir. Sıcak havalarda veya sıcak mevsimlerde ortak olan faaliyetler, motive olmuş suçluların, uygun hedeflerin ve sorumluluklarının azalmasının, olasılığı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Değişik hava koşullarında veya mevsimlerde ortaya çıkan farklı davranış kalıpları tarafından üretilen stres değişikliklerini göz önüne alan etkileşimci modeller, kişisel suç değişikliklerini açıklamaktadırlar.
  • İklimin suç farklılıkları yaratması veya herhangi bir nüfusun suçlu olduğu iddiası büyük oranda kırılmıştır.