13.CD Hırsızlık / Sanığın Katılana Facebook Üzerinden Mesaj Atması / Mesajın Hırsızlık Eylemi ile İlgili Olarak Deli

Daire/Kurul
13. CEZA DAİRESİ
Esas No
2014/21114
Karar No
2015/5423
Karar Tarihi
24 Mar 2015

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Hırsızlık / Sanığın Katılana Facebook Üzerinden Mesaj Atması / Mesajın Hırsızlık Eylemi ile İlgili Olarak Delil Niteliği Taşıması

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I- Katılan …’ın temyiz talebinin incelenmesinde;

5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK’un 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra katılan …’ın hükmü temyiz ettiği anlaşıldığından, anılan yasanın 317. maddesi gereğince tebliğnameye aykırı olarak temyiz isteminin REDDİNE,

II- Katılan …’nin temyiz talebinin incelenmesinde;

Katılan …’ın IPHONE… marka cep telefonunu kullanması için bir süreliğine erkek arkadaşı olan diğer katılan …’ye verdiği, arkadaş olan katılan....ve sanık .....’ın, suç tarihinde birlikte eğlence merkezinde oldukları bir sırada sanığın konuşmak için aldığı telefonla dışarı çıkıp bir daha geri gelmediği, sanığın savunmasında.....’nin kendisine borcu olduğunu, borcuna karşılık rızası ile suça konu telefonu verdiğini beyan ettiği, bu savunmanın katılan.... tarafından doğrulanmadığı; ancak katılan.........’nin temyiz dilekçesine ekli vermiş olduğu facebook mesajlarında “kardeşim bak o telefon gelsin senin paranı zaten vereceğimi söyledim, eğer şüphen varsa gel senet yapalım, o teli getir......” yazışmalarından aralarında alacak-verecek meselesinin bulunduğunun anlaşıldığı, bu durumun sanığın eyleminin suç kastını ortadan kaldırmayacağı ancak sanık hakkında TCK’nın 144. maddesinin uygulanma koşulları da tartışılmak suretiyle hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine, olaya uygun düşmeyen gerekçe ile beraatına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan …’nin temyiz istemi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 24.03.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ ESAS 2014/21114 KARAR 2015/5423)