Konu: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

4 İçtihat

HAGB Kararı Açıklandığında Hüküm Değiştirilerek Sanığın Aleyhine Daha Ağır Bir Ceza Belirlenmesi ve Taksitlendirmenin Eklenmesi Hatalıdır

CMK’nın 231. maddesinin 11. fıkrasındaki emredici hüküm uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün aynen açıklanması gerektiğinden, açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik yapılarak, sanığın aleyhine olacak şekilde daha ağır bir cezanın belirlenmesinde ve ilk hükümde uygulanmayan taksitlendirmenin açıklanan karara eklenmesinde isabet bulunmamaktadır.

HAGB Kararları, Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılabilir

Temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeksizin kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların ülke sathında uygulama birliğine ulaşmak ve ciddi boyutlara ulaşan hukuka aykırılıkların toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amacıyla olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma konusu yapılabileceği kabul edilmelidir.

Mağdurun Uğradığı Zararın Karşılanması İçin Herhangi Bir Çaba Sarf Edilmemesi Nedeniyle Objektif Şartları Sağlanmayan HAGB Kararı Verilemez

Sanığın mağdura yönelik eylemi neticesinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğu; bununla ilgili katılan tarafından sarf edilen en azından hastaneye gidiş geliş masraflarının ödenmesi yönünde herhangi bir çaba sarf edilmediği, bu nedenle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarından olduğu kabul edilen suçun işlenmesiyle mağdurun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesi şartının yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.