2.İDD İdare Mahkemesince Verilen Kararın Onanmasına Dair Danıştay 5. Dairesinin Kararının; Davalı İdare Tarafından

Daire/Kurul
2. Daire Başkanlığı
Esas No
2016/12956
Karar No
2017/7768
Karar Tarihi
11 Ara 2017

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
714
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
İdare Mahkemesince Verilen Kararın Onanmasına Dair Danıştay 5. Dairesinin Kararının; Davalı İdare Tarafından 2577 sayılı İYUK m. 54 Uyarınca Düzeltilmesi İstemi

İzmir ili, ... ilçesi, ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, aile hekimliği sözleşmesinin, feshedilmesine ilişkin 11/01/2013 tarihli işlemin iptali ile mahrum kalınan parasal hakların, hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi.

Hüküm veren Danıştay 2. Dairesince; Danıştay 5. Dairesi tarafından, Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulunun kararına istinaden Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü: Dava, İzmir ili, ... ilçesi, ... Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, aile hekimliği sözleşmesinin, feshedilmesine ilişkin 11/01/2013 tarihli işlemin iptali ile mahrum kalınan parasal hakların, hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. İzmir .. İdare Mahkemesince verilen kararla; davacı hakkında kazanç getirici başka iş yapma yasağına aykırı davrandığından bahisle yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen ve dava konusu işlemin dayanağını teşkil eden inceleme raporunda, davacının menfaat temin ettiği, kazanç elde ettiği hususlarının, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulamadığı; raporda yer alan davacı ile aynı yerde çalışanların ifadelerinden, davacının belli firmaya ait ürünlerin satışını yapmadığının anlaşıldığı; davacının çalıştığı iddia edilen firma ile davacının eşi arasında 21/12/2011 tarihinde imzalanmış franchise ortaklık sözleşmesinin bulunduğu; söz konusu firmanın ürünlerinin tanıtımı için 31/03/2012 tarihinde yapılan toplantının organizasyonuna ilişkin faturanın anılan firma adına düzenlendiği; organizasyon bilgi aktarım formunda davacı ile birlikte eşinin de yetkili kişi olarak gösterilmesinin, ilgili firma ile davacının eşi arasındaki ticari ilişkiden kaynaklandığı anlaşıldığından, davacının fiillerinin Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenen ''Kazanç Getirici Başka İş Yapma Yasağı'' kapsamında görülmediği; kaldı ki davacının sübut bulan fiillerinin karşılığı olarak yasal mevzuatta öngörülen ihtar puanı ile de cezalandırılabileceğinin tartışmasız olduğu; davacının sözleşmesinin, anılan Yönetmeliğin 13/c maddesi uyarınca feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve yasal mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; davacının mahrum kaldığı parasal hakların, dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idarenin temyiz başvurusu, Danıştay 5. Dairesinin kararıyla reddedilmiş ve Mahkeme Kararı onanmıştır. Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek Danıştay 5. Dairesinin söz konusu kararının düzeltilmesini ve Mahkeme kararının bozulmasını istemektedir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanununun düzeltilmesi talep edilen kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 54. maddesinin 1/c fıkrasına uygun bulunduğundan karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin kararında uyuşmazlığın esası yeniden incelendi. Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ''Kazanç Getirici Başka İş Yapma Yasağı'' başlıklı 7. maddesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemeyecekleri, sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamayacakları, herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamayacakları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacakları, ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamayacakları, 13. maddesinin (c) bendinde ise; 7. maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesinin, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine, 31/03/2012 tarihli fotoğraflarda yer alan davacının ... firmasının ... Otelde düzenlediği toplantıda ürün tanıtımı ve toplantı organizasyonu yaptığı iddiasının araştırılması amacıyla 22/11/2012 tarihinde inceleme başlatıldığı, inceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporu ile davacının, ... Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına 31/03/2012 tarihinde ... Otel/İzmir'de düzenlediği toplantıda ''Toplantı Organizasyonu'' yaptığı, konuşmacı olarak sunum yaptığı, Otel ile 24/03/2012 tarihli sözleşmeyi imzaladığı, 31/03/2012 tarih ve ... sayılı .../.../İzmir adına düzenlenmiş fatura bedelinin 450 TL'lık kısmını kendi kredi kartından ödediği göz önüne alınarak ... Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi müessesesi adına kazanç getirici faaliyetlerde bulunduğu kanaatine varılarak Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13/c maddesi uyarınca işlem yapılmasının teklif edildiği, getirilen teklif uyarınca tesis edilen 14/01/2013 olur tarihli işlem ile davacının sözleşmesinin 15/01/2013 tarihinden itibaren feshedilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda; yukarıda sözü edilen raporla tespit edilen fiilleri, Yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenen ''Kazanç Getirici Başka İş Yapma Yasağı'' kapsamında bulunan davacının sözleşmesinin, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13/c maddesi uyarınca, feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık; işlemin iptali ile davacının mahrum kaldığı parasal hakların, dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, İzmir .. İdare Mahkemesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 11/12/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. (Danıştay 2. Daire Başkanlığı E. 2016/12956 K. 2017/7768)