Konu: ihtiyati Haciz

2 İçtihat

İhtiyati Hacizde Para Borcunun Alacaklısı Olunduğunu, Rehinle Temin Edilmediği ve Vadesinin Gelmiş Olduğu Yaklaşık Olarak İspat Edilmelidir

İhtiyati haciz talep eden, İİK’nın 257/1. maddesi kapsamında bir para borcunun alacaklısı olduğunu, borcun rehinle temin edilmediğini ve borcun vadesinin gelmiş olduğunu yaklaşık olarak mahkemeye kanaat getirecek tarzda ispat etmek durumundadır. Somut olayda; iddia, savunma, dava konusu faturalar, ödeme Planı ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında alacak iddiası yönünden yaklaşık ispat olgusunun gerçekleştiği, alacağın muaccel olduğu ve rehinle temin edildiğine dair bir iddianın da bulunmadığı, dolayısıyla davacının ihtiyati haciz talebinde haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki ara kararında isabet görülmemiştir.

İhtiyati Haciz / Çeke Dayalı İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme

İhtiyati haciz kararına itirazı inceleme görev ve yetkisi ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye aittir. İhtiyati haciz kararını veren mahkeme de itirazın kabulüne veya reddine yönünde karar vermekle görevli olup, yetkisizlik kararı veremez.