Konu: inşaat Tüm Riskler Sigortası

(İnşaat All Risks Sigortası) İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler, yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.

1 İçtihat

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesinde Teminat Altına Alınan Makinenin Gördüğü Zararın Tespitinde Eksik İncelemeye Dayalı Karar

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altına alınan makinenin (TBM) tünel çalışması sırasında sular altında kaldığını, meydana gelen zararının tereddüte mahal vermeyecek şekilde tespiti gereklidir. Bu hususta, gerektiğinde mahallinde keşif yapılması ve işin uzmanından oluşan yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken, davacı/başvuru sahibinin sunduğu faturaların içeriği hususunda değerlendirme yapılmaksızın sonuca varılması doğru olmamış, eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir. Ayrıca, hükmedilecek vekalet ücretinin davacı/başvuru sahibi yönünden de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen vekalet ücretinin beşte biri tutarında olması gerekirken, davacı/başvuru sahibi lehine AAÜT’ne göre asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan tam vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.