Konu: istirdat Davası

3 İçtihat

Eşinin Yanında Ücret Almadan Çalışma Nedeniyle Sigortalı Sayılmanın Olanaklı Olmadığı

Sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerekir. 5510 sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar tahdidi olarak sayılmış olup, bunların arasında işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, Kurum’a verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

15 Günlük Süre İçinde Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Kesinleşmiş Karara Karşı İstirdat Davası Açılamaz

6502 sayılı TKHK’nun 70/3 maddesi uyarınca taraflar Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir. Somut olayda davacı tarafından yasal 15 günlük süre içerisinde Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı itiraz edilmemesi nedeniyle hakem heyeti kararı kesinleşmiştir. TKHK 70/3 mad. uyarınca 15 günlük süre içinde Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşmiş Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı istirdat davası açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddi gerekir.

Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Davası / Ticari Kredinin Erken Kapatılması Nedeniyle Tahsil Edilen Erken Kapama Ücreti

Banka’nın hangi oranda erken kapama komisyonu uyguladığı ve bunun nasıl hesaplandığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Bu durumda, mahkemece diğer bankalardan genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcun erken ödenmesi halinde uyguladıkları faiz oranları sorulmak suretiyle davalı Banka’nın uyguladığı erken kapama komisyonu oranının ve buna göre tahsil edilen erken kapama ücretinin fahiş olup olmadığı hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.