Konu: işyeri Dokunulmazlığını ihlal Suçu

1 İçtihat

Denetim Süresinde Suç İşlenmesi Üzerine Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazı Kararı Dosya Üzerinden Verilebilecek Kararlardandır

Denetim süresinde suç işlenmesi üzerine erteli hapis cezasının aynen infazına yönelik verilecek olan kararın, hükmün infazına ilişkin olması nedeniyle duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilebilecek kararlardan olduğu gözetilmeksizin, merciince yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.