Konu: Kambiyo Senetlerine özgü Haciz Yolu

1 İçtihat

Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır

Alacaklı vekili satış talebinden vazgeçmiş olup, açıkça hakkın özünden feragat etmiş değildir. Bu durumda satış talebinden vazgeçilmiş olması, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gibi, borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesi ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, borçlunun bu istemi harca tâbi değildir.