18.HD Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınma

Daire/Kurul
18. Hukuk Dairesi
Esas No
2014/4359
Karar No
2014/8803
Karar Tarihi
13 May 2014

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kamuşlaştırılan Ancak İmar Planları Değiştirilerek Kamulaştırma Amacı Dışında Tasarruflara Konu Edilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Uğranılan Zararın Tazmini ve Geri Alma

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 22. maddesi gereğince tapu iptali ve tescil veya fazlası saklı kalmak kaydıyla 1000 TL tazminatın davalı belediyeden tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı K.. B.. vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı vekili Av.Faruk Parlak ile aleyhine temyiz olunan davacı vekili Av.T. A. geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Dava, 2942 sayılı Yasa'nın 22. maddesine göre, idarenin davacıya geri alım hakkını kullandırmaması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Davacı, davalı idarece kamulaştırılan dava konusu taşınmazın, kendilerine tebligat yapılmadan üçüncü kişiye satılması sonucu uğranılan zararın tazminini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değiştirilen ve 02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2942 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapıldıktan ve en az 5 yıl kullanıldıktan sonra, bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeni ile kamulaştırma amacında kullanılamayan taşınmazların önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmeyeceği, bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi halinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak bedel veya tazminat talebinde bulunulamayacağı; 6495 sayılı Kanunun 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanuna eklenen geçici 8. maddesinde ise bu Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmazların geri alınması bedel veya tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalara da uygulanacağı hükme bağlanmış olup uyuşmazlığın belirtilen yasal düzenlemeler gözetilerek çözümlenmesi için mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen 1.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 18. Hukuk Dairesi E. 2014/4359 K. 2014/8803)