18.HD Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi

Daire/Kurul
18. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2015/14191
Karar No
2016/10776
Karar Tarihi
28 Eyl 2016

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
657
1
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki Ana Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesi

Kat mülkiyetinden kaynaklı ortak gider alacağına ilişkin itirazın iptali davasında verilen kararın onanması üzerine yapılan karar düzeltme talebi neticesinde, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda ana taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili olduğundan davanın usulden reddi gerekirken kısmen kabulünün isabetli olmadığına karar verilmiştir.

Davacı Gölbaşı A… Konutları Yön. ile davalı D. Ç. aralarındaki itirazın iptali davasına dair Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 29.04.2014 günlü ve 2013/1261-2014/660 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 27.04.2015 günlü ve 2014/17440-2015/6894 sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosyanın incelenmesi sonucunda, mahkeme kararının aşağıda açıklanan şekilde BOZULMASI gerektiği, bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile, Dairenin 27.04.2015 gün ve 2014/17440 Esas, 2015/6894 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilip, dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda;

Dava, kat mülkiyetinden kaynaklanan ortak gider alacağına ilişkin itirazın iptali ile % 20 den az olmamak üzere inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 33 ncü maddesinde bu kanundan doğan uyuşmazlıklarda anataşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu maddede yazılı davalar; taşınmazın aynına ilişkin olmamakla beraber açıklanan özel hüküm nedeniyle kamu düzeni ile ilgili ve buyurucu niteliktedir. Anataşınmaz Gölbaşı’nda olduğuna göre bu yetki kuralı gereğince yetkili mahkeme Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. HMK.nun 114 ve 115. maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğundan hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının istek halinde düzeltme isteyene iadesine, 28.09.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ ESAS 2015/14191 KARAR 2016/10776)
 

HAKKIMIZDA

  • Hukukun her geçen gün değişme ve güncelleme özelliği, ülkemiz mahkemelerindeki davalarda verilen kararlar açısından da geçerli olması hasebiyle içtihatlar gün geçtikçe farklılaşmakta ve çatışmaktadır. Özellikle hukukla ilgilenen avukatlar, hakimler, savcılar ve hukuk öğrencileri için tartışmasız olarak güncel kararları takip etmek zaruret olmuştur. Bu sebeple elimizden geldiğince güncel içtihatlara ulaşmanız için, bulunduğunuz forum sitesini kurduk.

    Yargikararlari.net, tüm vatandaşlarımızın yüksek mahkemelerin verdiği yargısal kararlara ulaşabilmesini sağlamak için kurulmuş bir forum sitesidir. Hukuk forumu olan sitemizde, Yargıtay kararları, Danıştay içtihatları, Anayasa Mahkemesinin itiraz, iptal ve bireysel başvuru hakkındaki kararları ve uluslararası hukuk alanındaki önemli yargı kararları yer almaktadır. Sizler de hukukla ilgili yazılarınızı veya elinize ulaşan kararları forumumuzda paylaşarak topluluğumuza katılabilirsiniz.

    yargıtay kararı sorgulama, yargıtay kararları arama motoru, içtihat arama motoru

User Menu