Konu: Kira Sözleşmesi

4 İçtihat

Kira Sözleşmesinde Şerhe İlişkin Hüküm Varsa Kiracının Şerh Başvurusunda Bulunabilmesi İçin Noterde Düzenlenmesi ya da Onaylanması Gerekir

Kira sözleşmesinde, sözleşmenin şerhine ilişkin hüküm bulunması halinde malikin başvurusu olmadan kiracının kira sözleşmesinin şerh edilmesi amacıyla başvuruda bulunabilmesi için kira sözleşmesinin noterde düzenlemiş ya da sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmış olması gerekir. Somut olayda ise kira sözleşmesi adi yazılı şekilde düzenlenmiş ve noterce imza onayı yapılmamış olup sadece aslına uygun olduğuna dair suret onayı yapılmıştır. Bu şekilde kira sözleşmesinin, kiracı tarafından tapuya şerh edilmesi doğru olmadığından şerhin terkinine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Borçluya Örnek 13 Tahliye İhtarlı Ödeme Emri Gönderilmesi İçin Takip Talebinde TBK m. 315’te Yazılı Nitelikte Alacağın İstenmesi Gereklidir

Asıl alacağın TBK’nun 315. maddesi kapsamında kira alacağı mı yoksa kira alacağı dışında kalan alacak mı olduğunun incelenmesi; talep edilen alacağın kira alacağı dışında kaldığı tespit edilirse de bu alacak kalemleri için borçluya çıkarılan örnek 13 numaralı ödeme emrinin iptaline aksi halde istemin reddine karar verilmesi gerekir.