2.HD Kocanın Gerçekleşen Güven Sarsıcı Tutum ve Davranışı, Kadına Kocasının Kişilik Değerlerine Sözle Saldırıda

Daire/Kurul
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No
2014/11214
Karar No
2014/22765
Karar Tarihi
13 Kas 2014

Yargı Kararları

Tanınmış Üye
Yönetici
Admin
Kayıtlı Üye
13 Ocak 2018
716
4
18
Ankara
www.yargikararlari.net
#1
Kocanın Gerçekleşen Güven Sarsıcı Tutum ve Davranışı, Kadına Kocasının Kişilik Değerlerine Sözle Saldırıda Buluma Hakkı Vermez

Taraflar arasındaki "boşanma" davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece; "evlilik birliğinin kocanın kusurlu davranışları sonucu temelinden sarsıldığı" kabul edilerek, kocanın boşanma davasının reddine, kadın tarafından açılan birleştirilen boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir. Oysa, davalı-davacı (kadın)'ın da, kocasının çalıştığı iş yerine giderek kocasına "şerefsiz, orospu çocuğu" diyerek hakaret ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkeme, kadının bu davranışını "haklı kıskançlık" olarak görmüş ise de, kocanın gerçekleşen güven sarsıcı tutum ve davranışı, kadına açıklanan şekilde kocasının kişilik değerlerine sözle saldırıda buluma hakkı vermez. Bu sebeple davalı-davacı (kadın)'ın sarf ettiği sözler, tepki sınırlarını aşmıştır. Kadının bu haksız tutum ve davranışı karşısında koca için de boşanma davası açmak hakkı doğmuştur. Gerçekleşen bu duruma göre koca tarafından açılan boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre kadının birleştirilen boşanma davası ve fer'ileri hakkında yeniden karar verilmesi gerekli hale geldiğinden davacı-davalı (koca)'nın bu davaya ve fer'ilerine ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS 2014/11214 KARAR 2014/22765)